Solicitare informații

Pentru aplicarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 4, au fost desemnate persoane cu atribuții în domeniul Legii nr. 544/2001:

Responsabil Cătălina Vlad,

Responsabil înlocuitor Mihaela Lenuta Sfedovschi

 

Solicitări privind informaţiile de interes public pot fi adresate instituţiei la registratură sau prin intermediul poştei electronice la adresa de e-mail: External link opens in new tab or windowSolicităriLegea544@dgaspc4.ro

 

Potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001

(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

 

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de External link opens in new tab or windowLegea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, şi anume:

  • 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
  • 10 zile  lucrătoare pentru anunţarea solicitatntului ca termenul iniţial prevăzut de lege nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
  • 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul iniţial prevazut de lege;
  • 5 zile lucratoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

 

Legislație

External link opens in new tab or windowLegea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificările și completările ulterioare

External link opens in new tab or windowHotărârea Guvernului nr. 123/2002 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

External link opens in new tab or windowHotărârea nr. 830/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin External link opens in new tab or windowHotărârea Guvernului nr. 123/2002

 

Formulare

Model cerere informații de interes public External link opens in new tab or window-link

Model reclamație administrativă (1) External link opens in new tab or window-link

Model reclamație administrativă (2) External link opens in new tab or window-link

 

Informații exceptate de la accesul liber al cetățenilor

Potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:

 

a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

 

Buletin informativ

Potrivit Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; External link opens in new tab or window-link

Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;External link opens in new tab or window-link

Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;External link opens in new tab or window-link

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;External link opens in new tab or window-link

Programele şi strategiile proprii;External link opens in new tab or window-link

Lista cuprinzând documentele de interes public; -link

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; -link

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2023External link opens in new tab or window-link