SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU  PERSOANE ADULTE

 

1. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU  PERSOANE ADULTE, ca și serviciu integrat în structura aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 4, este  înființat prin  H.C.L. S.4 nr.77/30.03 2018, asigurând  coordonarea și monitorizarea activității asistenților personali, angajați pentru persoana încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal, conform prevederilor Legii nr. 448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și implementarea managementului de caz pentru persoanele adulte încadrate într-un grad de handicap, aflate în familie.


2. MISIUNEA SERVICIULUI: utlizarea metodei managementului de caz, ca metodă de coordonare, organizare şi direcţionare a tuturor intervenţiilor de asistență socială destinate persoanelor adulte încadrate  într-un grad de handicap și familiilor acestora, precum și a asistentului personal angajat după caz, pentru a preveni instituționalizarea în instituții de tip rezidențial a persoanelor adulte cu dizabilități și pentru concentrarea eforturilor în direcția integrării/reintegrării sociale, comunitare și familiale.


3. MANAGEMENTUL DE CAZ este aplicat conform prevederilor art. 4, alin. 3) din Hotărârea Guvernului nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal,  care stabilește: ,,un manager de caz la 100 de asistenţi personali, un manager de caz la 50 de persoane adulte cu dizabilităţi aflate în familie, cu planul individual de servicii în implementare, precum şi cu măsurile luate în legătură cu adultul cu handicap,, .

 

Astfel activitatea managementului de caz se adresează:

a) asistentului personal, angajat pentru o persoană încadrătă în grad de handicap grav și pentru persoana cu dizabilități pentru care acesta asigură activități de supraveghere, asistență și îngrijire,  în baza planul de recuperare ,pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap.

b) persoanelor adulte cu dizabilități aflate în familie, cu plan de servicii în implementare, precum și cu măsurile luate în legătură cu adultul cu handicap .


4. MANAGEMENTUL DE CAZ implică  parcurgerea următoarelor etape:

Ø            Evaluarea detaliată/complexă a situaţiei persoanei adulte încadrate într-un grad de handicap                      

Ø            Planificarea, după caz,  a serviciilor şi intervenţiilor concretizată într-un plan individual de servicii

Ø            Furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru persoana adultă încadrată într-un grad de handicap/asistent personal/ familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru aceasta;   Ø            Monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor inregistrate, deciziilor şi intervenţiilor specializate;                                                        

Ø            Închiderea cazului.   

 

5.  ACTIVITĂȚI PRINCIPALE ÎN DOMENIUL  MANAGEMENT DE CAZ PENTRU  PERSOANE ADULTE:

1.      Elaborează, după caz, Planul Individual de Servicii (PIS) al persoanei cu handicap și îl transmite spre avizare Serviciului Evaluare Complexă persoane Adulte cu Handicap.

2.      Realizează activităţi de informare cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanei adulte cu handicap.

3.      Promovează colaborarea și implicarea activă a familiei/reprezentantului legal al persoanei adulte cu handicap pe perioada implementarii managementului de caz.

4.      Asigură comunicarea între toate părțile implicate în rezolvarea cazului;

5.      Asigură consilierea individuală şi de grup pentru facilitarea reinserţiei sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităţii faţă de sine şi faţă de ceilalţi;

6.      Monitorizează implementarea obiectivelor propuse în PIS;

7.      Managerul de caz revizuiește PIS ori de câte ori este nevoie si aduce la cunostiința beneficiarului/familiei modificările survenite;

8.      Colaborează cu serviciile/instituțiile abilitate, în vederea rezolvării cazurilor complexe, care implică competenta alternativă teritorială sau colaborarea în domeniu;

9.      Asigură supervizarea internă în cadrul echipei multidisciplinare;

10.  Colaborează cu celelalte departamente din cadrul Directiei Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 4 în vederea îndeplinirii atributiilor ce-i revin,cu autorităti si institutii din administratia publică locală si centrală, ONG-uri, în vederea îndeplinirii atributiilor ce-i revin.

 

6.ACTIVITĂȚI PRINCIPALE ÎN DOMENIUL  MANAGEMENT DE CAZ PENTRU  ASISTENȚII PERSONALI:

1.  Efectuează anchete sociale la domiciliul copilului/adultului cu handicap grav urmărind stabilirea compatibilității dintre persoana care solicită angajarea ca asistent personal și persoana cu handicap grav, iar pe baza celor constatate propune aprobarea sau respingerea cererii de angajare a asistentului personal al acesteia si o comunică Biroului Asistenți Personali, Asistenți Maternali și Îngrijitori la Domiciliu.

2.  Întocmește fișa postului pentru asistenții personali din Corpul Asistenților Personali

3.  Întocmește anchetele sociale cu propuneri de menținere/modificare  a contractului individual de muncă al asistentului personal si le comunică Biroul Resurse Umane Asistenți Personali, Asistenți Maternali și Îngrijitori la Domiciliu;

4.  Monitorizează activitatea asistențilori personali ai copilului/adultului cu handicap grav și se asigură că prestează pentru copilul/adultul cu handicap grav toate activitătile si serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fisa postului, în planul individualizat de servicii si în programul individual de recuperare și integrare socială a persoanei cu handicap grav;

5.  Anunta conducerea institutiei, ori de câte ori constată că asistentii personali nu își îndeplinesc corespunzător obligatiile prevăzute de lege cu privire la îngrijirea persoanei cu handicap, cât si obligatiile asumate prin contractul de muncă încheiat cu Directia Generală de Asistentă Socială si Protectiei Copilului Sector 4, ori prezintă un referat detaliat sefului direct care, în functie de caz,, face propuneri cu privire la sanctionarea acestora ;

6.  Asigură supervizarea internă în cadrul echipei multidisciplinare;

7.  Colaborează cu celelalte departamente din cadrul Directiei Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 4 în vederea îndeplinirii atributiilor ce-i revin;

8.  Colaborează cu autorităti si institutii din administratia publică locală si centrală, ONG-uri, în vederea îndeplinirii atributiilor ce-i revin;

 

 

7. LOCAȚIA: Bulevardul Metalurgiei Nr. 12-18, Mall Grand Arena, etaj 1, sector 4, Bucureşti.

 

8. CONTACT :

Activitatea SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU  PERSOANE ADULTE este coordonata de seful serviciului, Liliana Neacșa, subordonat direct directorului general adjunct al  D.G.A.S.P.C. Sector 4  pentru protecția persoanelor adulte.

e-mail : management.adult@dgaspc4.ro

             liliana.neacsa@dgaspc4.ro

telefon: 0372919034