Centrul de Primire în Regim de Urgenţã  este un serviciu pentru protecţia copilului de tip rezidenţial care are drept misiune generală furnizarea sau asigurarea pe o perioadã determinatã a accesului copiilor străzii la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi/sau socio-profesionale.

Activităţile curente desfăşurate în cadrul centrului vizează:

·Admiterea în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgenţă -   admiterea copilului in cadrul centrului se face în baza plasamentului în regim de urgenţã stabilit prin decizie a directorului DGASPC sau de cãtre instanţa judecãtoreascã; se desemnează de către coordonatorul centrului o persoanã de referinţã pentru fiecare copil. Copii beneficiază de serviciile şi activităţile desfăşurate în cadrul centrului numai dacă acesta poate răspunde nevoilor lor individuale de îngrijire, educaţie, socializare etc, stabilite printr-o evaluare iniţială

·Măsuri de intervenţie pe termen scurt - măsurile pe termen scurt se elaborează pentru fiecare copil în parte şi sunt implementate până la formularea propunerii privind reintegrarea în familie, plasamentul în familia extinsă, la un asistent maternal profesionist, într-o familie de plasament sau într-un serviciu de tip rezidenţial.

·Menţinerea legăturilor cu familia extinsă şi alte persoane importante pentru copil - beneficiarilor din cadrul centrului li se oferă sprijin concret şi sunt încurajaţi să menţină legături cu familia extinsă şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei.

·Găzduirea şi îngrijirea – copiilor li se asigură îmbrăcăminte, echipament personal şi bani de nevoi personale, alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ (copiii au posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice); li se asigură dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate; copiii/tinerii participă activ la viaţa cotidiană şi la luarea deciziilor în privinţa viitorului lor.

·Starea de sănătate a copiilor şi prevenirea îmbolnăvirilor - Centrul de Primire în Regim de Urgenţă asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate.

·Tratamentul medical şi administrarea medicamentelor - primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea medicamentelor în cadrul centrului sunt acordate copiilor de către personalul specializat, în condiţii de supervizare din partea medicului.

·Educaţia formală, non-formală şi informală – copiii beneficiază de activităţi educaţionale necesare dezvoltării lor optime; pe durata măsurii de protecţie, personalul Centrului de Primire în Regim de Urgenţă sprijină şi promovează, prin materiale şi mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu prioritate în unităţi de învăţământ din comunitate.

·Recreere şi socializare – Centrul de Primire în Regim de Urgenţă asigură copiilor oportunităţi multiple de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor.

·Consiliere psihologică – Centrul de Primire în Regim de Urgenţă oferă copiilor consiliere psihologică în vederea rezolvării problemelor legate de dezvoltarea lor psihologică şi pentru a face faţă dificultăţilor psiho-sociale cu care se confruntă.

·Relaţia personalului cu copiii - personalul interacţionează cu copiii respectându-le demnitatea, valorificând potenţialul pe care îl au şi valorizând rezultatele obţinute de aceştia.

Activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială – obiectivul primordial al fiecãrui PIP vizează reintegrarea sau integrarea familială, se identifică modalităţi concrete în acest sens.


Date de contact:

Adresa: B-dul Metalurgiei, Nr. 89, sector 4, București;

E-mail: primirebaieti@dgaspc4.ro;