În vederea obţinerii drepturilor conferite de legislaţia în vigoare vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni care sunt destinate pentru a facilita activităţile de lucru cu publicul. În funcţie de gradul de handicap şi de specificul situaţiei în care vă aflaţi, fie ca persoană cu handicap fie ca asistent personal sau însoţitor/curator/tutore/reprezentant legal, este necesar să efectuaţi anumite demersuri, care vor fi detaliate mai jos.
   Punerea în plată a drepturilor dumneavoastră se face pe bază de cerere, iar aceasta trebuie să fie însoţită de o serie de documente, corespunzător cu gradul de handicap şi opţiunile dumneavoastră.
   De asemenea, trebuie să cunoaşteţi că drepturile conferite de legislaţie se acordă doar pentru perioada de valabilitate a certificatului de handicap-valabilitaea certificatului este înscrisă pe fiecare dintre acestea şi poate fi 6 luni, 12 luni sau permanent.
   Plata drepturilor băneşti se va realiza începând cu luna următoare depunerii cererii şi se va realiza în mod automat pe perioada de valabilitate a certificatului.
   Nu puteţi beneficia de drepturile legale fără a dispune de un act de identitate valabil care să dovedească domiciliul ori reşedinţa dumneavoastră în sectorul 4.
   Orice modificare intervenită în situaţia medicală, familială, socială sau de altă natură a persoanei cu handicap trebuie anunţată instituţiei noastre, conform legislaţiei în vigoare, pentru a evita eventuale penalizări, în maxim 48 de ore de la luarea la cunoştinţă.
În cazul în care persoana cu handicap beneficiază de servicii în sistem rezidenţial public, plata drepturilor băneşti va fi suspendată, conform legislaţiei în vigoare, iar în cazul în care internarea nu a fost anunţată sumele încasate necuvenit constituie debite şi se vor recupera ca atare.
Solicitaţi numărul de înregistrare pentru formularele sau solicitările depuse şi păstraţi pentru eventuale reclamaţii.
Serviciul Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap reprezintă biroul tehnic de acordare a drepturilor şi facilităţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru un număr de aproximativ 7600 de beneficiari , persoane cu dizabilităţi, adulţi şi copii.
Drepturile şi facilităţile acordate în cadrul acestui serviciu se compun din prestaţii sociale, gratuitate transport şi plata dobanzilor la creditele contractate de persoanele cu dizabilităţi, conform legislaţiei. Lista şi cuantumul lunar al acestora este după cum urmează:

A.

Prestaţii Sociale

Grad / tip prestaţie

Indemnizaţie insoţitor

Indemnizaţie grad

(numai pentru adulţi)

Buget personal complementar

-lei-

-lei-

-lei-

Grav cu Asistent Personal angajat

-

234

106

Grav cu Indemnizaţie de Însoţitor Opţională

969

234

106

Grav cu Indemnizaţie de Însoţitor Nevăzător

969

234

106

Grav fără asistent personal

-

234

106

Accentuat

-

193

79

Mediu

-

-

39

B.

Gratuitate transport

Grad / tip facilitate

Metrorex

R.A.T.B.

S.N.C.F.R.

Auto

-lei-

-lei-

-lei-

-lei-

Grav cu Asistent Personal angajat

70 x 2

50 x 2

În funcţie de distanţă, conform facturii

Grav cu Indemnizaţie de Însoţitor Opţională şi

Indemnizaţie de Însoţitor Nevăzător

70 x 2

50 x 2

În funcţie de distanţă, conform facturii

Grav fără asistent personal

70

50

În funcţie de distanţă, conform facturii

Accentuat

70

50

În funcţie de distanţă, conform facturii

Mediu

-

-

-

-

Legislaţia specifică utilizată, respectată şi aplicată în cadrul Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap în vederea îndeplinirii obiectivelor, este compusă în principal din:
1.Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2.HG 268/2007 pentru stabilirea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată.
3.Ordinul 62/2007 pentru aprobarea instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentu persoanele cu handicap şi modelul acesteia.
4.Ordinul ANPH nr. 223/2007 privind implementarea formatului unic al cardului legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap.
5.Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată persoanelor cu handicap deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanelor care le au în îngrijire.
Formulare utilizate
Formularul H1- Acest formular se adresează tuturor beneficiarilor care solicită acordarea, menţinerea şi/sau sistarea drepturilor la prestaţii sociale şi facilităţi de transport, în baza încadrării în grad de handicap. Conţine informaţii despre datele de identificare ale beneficiarului, date personale ale acestuia necesare la actualizarea bazei de date, opţiunile sale în raport cu prestaţiile şi facilităţile de care beneficiază în concordanţă cu încadrarea în grad de handicap, precum şi noţiuni juridice legate de drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.
Formularul H3 - Acest formular se adresează reprezentanţilor legali ai minorilor diagnosticaţi cu handicap de tip HIV/SIDA, care solicită acordarea alocaţiei de hrană prevăzută în legislaţia în vigoare, corespunzătoare acestui tip de handicap. Conţine datele de identificare ale beneficiarului şi opţiunea exprimată pentru luna în care se doreşte acordarea acestui tip de beneficiu.
Formularul H4 - Acest formular se adresează persoanelor care solicită Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap eliberarea unei adeverinţe. Conţine datele de identificare ale persoanei şi optiunea/opţiunile pentru care se solicită eliberarea adeverinţei.
Formularul H6 - Acest formular se adresează exclusiv beneficiarilor de prestaţii sociale care au optat pentru acordarea acestora prin intermediul mandatului poştal şi care, din anumite motive, nu şi-au ridicat aceste drepturi de la Oficiul Poştal pentru una sau mai multe luni. Conţine datele de identificare ale beneficiarului, solicitarea acestuia pentru reordonanţarea drepturilor baneşti şi posibilitatea de a preciza luna/lunile pentru care se solicită reordonanţarea.
Formularul H8 - Acest formular se adresează beneficiarilor aflaţi în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap care doresc, eliberarea unui card de parcare
Anexa 1 - Acest formular se adresează beneficiarilor aflaţi în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap care deţin autoturism proprietate personalăşi doresc demararea demersurilor pentru eliberarea rovinietei de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA. Conţine datele de indentificare ale beneficiarului, opţiunea acestuia, precum şi precizări de ordin tehnic şi legislativ privind acordarea celor solicitate.
Anexa 2 - Acest formular se adresează însoţitorilor persoanelor încadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal aflaţi în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap care doresc demararea demersurilor pentru eliberarea rovinietei de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA. Conţine datele de indentificare ale beneficiarului, opţiunea acestuia, precum şi precizări de ordin tehnic şi legislativ privind acordarea celor solicitate.
Anexa 3 - Acest formular se adresează asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal aflaţi în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap care doresc demararea demersurilor pentru eliberarea rovinietei de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA. Conţine datele de indentificare ale beneficiarului, opţiunea acestuia, precum şi precizări de ordin tehnic şi legislativ privind acordarea celor solicitate.
Formularul H9 - Acest formular se adresează exclusiv Asistenţilor Personali ai persoanelor cu dizabilităţi care au optat pentru efectuarea concediului de odihnă şi este completat în vederea acordării indemnizaţiei de însoţitor (opţional) pentru persoana cu dizabilităţi, în condiţiile prevăzute în Lege.
Formularul H10 - Acest formular se adresează exclusiv Asistenţilor Personali ai persoanelor cu dizabilităţi care au optat pentru acordarea facilităţilor privind transportul, aşa cum sunt acestea prevăzute în lege.
Prestaţii Sociale
Prestaţiile sociale reprezintă transferuri financiare şi cuprind: alocaţiile familiale, ajutoare sociale, indemnizaţii şi facilităţi. Indemnizaţiile şi facilităţile se acordă persoanelor pentru favorizarea incluziunii sociale şi asigurării unei vieţi autonome.
Plata prestaţiilor sociale (în sensul de constituire a dreptului) se face începînd cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare încetării dreptului la prestaţia socială respectivă. Plata propriu-zisă a prestaţiei sociale se efectuează în luna următoare pentru luna în curs.
Procedura de constituire şi acordare a dreptului
Documente necesare
1. Original şi Copie a Certificatului de Încadrare în grad de handicap şi a Planului de recuperare (parte anexă a Certificatului).
2. Original şi Copie a actului de identitate.
3. Adeverinţă care să ateste venitul (de exemplu : talon de pensie, adeverinţă salariat, adeverinţă de la Administraţia Financiară) sau declaraţie pe propria răspundere privind tipurile de venit. * pentru solicitanţii care au calitatea de pensionari de invaliditate (înscrisă în Certificatul de Încadrare în grad de handicap) se va solicita o declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de pensie de invaliditate cu însoţitor. În situaţia în care aceştia beneficiază de o astfel de pensie, aceste persoane sunt obligate să opteze fie pentru păstrarea indemnizaţiei de însoţitor acordată de către Casa Naţională de Pensii Publice, fie pentru acordarea indemnizaţiei de însoţitor sau angajarea unui asistent personal conform Certificatului de încadrare în grad de handicap.
4. Copie a actului de identitate al reprezentantului legal (obligatorie pentru minori) / Copie a actului care atestă calitatea de reprezentant legal (tutelă, curatelă) / Negaţie de la DGASPC în cazul transferului la sectorul 4.
5. Document emis de o unitate bancară în care să fie înscris clar codul IBAN al unui cont bancar deschis pe numele beneficiarului (sau al titularului prestaţiei sociale), în situaţia în care acesta sau repreprezentantul său legal optează pentru acordarea drepturilor prin virament bancar.
6. Completare Formular H1
Concedii Asistenţi Personali
Indemnizaţia de însoţitor (opţional) se acordă şi persoanelor încadrate în gradul I (grav) de handicap care au specificat pe Certificatul de Încadrare menţiunea poate beneficia de Asistent Personal sau reprezentanţilor legali ai acestora, în situaţia în care persoana cu handicap are angajat un asistent personal.
Indemnizaţia se acordă persoanei cu handicap sau reprezentantului legal al acesteia o singură dată pe an, pe perioada în care asistentul personal angajat efectuează concediul de odihnă, indiferent dacă este efectuat în totalitate sau in tranşe.
Valoarea indemnizaţiei, asa cum este menţionată anterior şi prevăzută în lege, este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.
Documente necesare
1. Copie a cărţii de identitate a Asistentului Personal.
2. Formularul H9
Reordonanţarea prestaţiilor sociale
Petenţii care din motive obiective nu au ridicat prestaţiile sociale acordate de la oficiul poştal sau pentru că nu au intrat în conturile bancare în decursul uneia sau a mai multor luni, pot solicita să le fie plătite sumele neîncasate prin intermediul casieriei D.G.A.S.P.C. *se consideră că sumele respective au fost returnate instituţiei noastre de către Poşta Română sau unitatea bancară la care beneficiarii au deschis contul de virament.
Plata acestor drepturi se realizează în baza cererii însoţită de documentele justificative numai prin casieria instituţiei, o dată pe lună (pe parcursul a trei zile consecutive) conform graficul afişat la sediul instituţiei. Pentru a putea ridica sumele de bani menţionate în luna în curs se impune ca solicitarea să fie depusă până în data de 15 a lunii. Cererile depuse ulterior datei de 15 vor fi achitate în luna următoare depunerii cererii.
Sumele de bani se elibereză numai persoanei indreptăţite care trebuie să prezinte actul de identitate în original.
Documente necesare
1. Actul de indentitate (original şi copie) al solicitantului.
2. Copie a certificatului de deces – pentru cererea formulată de aparţinătorii beneficiarilor decedaţi.
3. Documente justificative privind suportarea cheltuielilor de înmormântare – pentru cererea formulată de aparţinătorii beneficiarilor decedaţi.
4. Declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de aparţinător – pentru cererea formulată de aparţinătorii beneficiarilor decedaţi.
5. Formularul H6.
Facilităţi Transport
Beneficiarii acestor gratuităţi sunt:
1. Persoanele cu handicap grav şi accentuat.
2. Însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora.
3. Asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.
Acestor facilităţi se grupează în următoarele categorii:
Facilităţi de transport urban cu finanţare de la bugetul local al sectorului 4
1. transport gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafaţă (legitimaţii RATB)
2. transport gratuit cu metroul (cartele magnetice)
3. acordarea cardurilor de parcare
Facilităţi de transport interurban cu finanţare de la bugetul de stat prin Direcţia Generală pentru Persoanele cu Handicap din cadrul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
1. Acordarea de bilete CFR
2. Acordarea de bilete auto
3. Acordarea rovinietei
Toate facilităţile la transport (excluzând rovinieta) se acordă pe loc la ghişeele Serviciului Prestaţii Sociale în baza cererii numai titularului dreptului care are asupra sa actul de identitate in original.
Persoanele care solicită acordarea facilităţolor de transport în comun trebuie să fie persoane deplasabile.
De asemenea, valabilitatea acestor documente este înscrisă în funţie de valabilitatea (data) la care expiră Certificatul de încadrare în grad de handicap şi/sau actul de identitate al persoanei cu handicap care atestă domiciliul în sectorul 4 al Municipiului Bucureşti.
Documente necesare
1. Legitimaţie RATB : 1 poză tip buletin; formularul H1 sau H10 (pentru situaţia în care se solicită doar acordarea acestei facilităţi); actul de identitate în original.
2. Legitimaţie şi bilete CFR sau Auto : 1 poză tip buletin; formularul H1 sau H10 (pentru situaţia în care se solicită doar acordarea acestei facilităţi); actul de identitate în original.
3. Card de parcare - 1 poză tip buletin; formularul H8; actul de identitate în original.
4. Legitimatie de transport cu metroul : actul de identitate în original al persoanei cu handicap şi/sau al asistentului personal, curatelă/tutelă după cazşi cartela/cartelele expirată/e.
5. Rovinieta - Copie act de identitate persoană cu handicap; Copie act de identitate asistenţi personali/însoţitori/reprezentanţi legali ai persoanelor cu handicap(după caz); Copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul; Copie certificat de handicap; Copie talon autoturism; Copie cartea de identitate a autoturismului; anexele 1, 2 , 3
Note privind acordarea facilităţilor legate de transport:
*În cazul decesului persoanei cu handicap se recuperează obligatoriu legitimaţia CFR/auto. Dacă persoana cu handicap a beneficiat de asisitent personal se recuperează şi legitimaţia asistentului personal. Nu este obligatoriu să se recupereze biletele de călătorie întrucât acestea nu sunt valabile fără legitimaţie.
**În cazul transferului persoanei cu handicap, în negaţie se va specifica numărul de bilete CFR/auto de care a beneficiat aceasta de la DGASPC sector 4.
***În cazul persoanelor cu handicap şi asistenţilor personali care au pierdut legitimaţiile RATB, după declararea pierderii într-un cotidian, persoana de la ghişeu va prelua solicitarea de eliberare a unui duplicat de la acestea, solicitare însoţită de anunţul din ziar. Apoi va elibera o altă legitimaţie care are numărul legitimaţiei pierdute şi care are menţiunea DUPLICAT.
****Copiii care au vârsta sub 5 ani beneficiază de transport gratuit, deci nu li se eliberează legitimaţii de transport. În cazul în care se solicită însoţitor pentru copilul cu vârsta sub 5 ani care nu are angajat asistent personal, legitimaţia RATB şi/sau CFR sau Auto se eliberează pe numele copilului şi se bifează însoţitor. Atunci când este utilizată, legitimaţia nu este valabilă decât în prezenţa persoanei cu handicap.
Adeverinţe
Serviciul Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap eliberează adeverinţe persoanelor încadrate în grad de handicap, respectând prevederile legislaţiei în vigoare.
Pentru Oficiu Poştal
Adeverinţele pentru oficiile poştale se eliberează pentru membrii familiei, în cazul în care a survenit decesul persoanei cu dizabilităţi, sau unei persoane desemnată prin procură specială de persoana cu dizabilităţi pentru a-i ridica prestaţiile sociale de la oficiul poştal pentru o anumită perioadă.
Persoana depune la ghişeul serviciului Prestaţii Sociale formularul H4, însoţit de actul de identitate.
a) Dacă adeverinţa este necesară solicitantului la Oficiul Poştal pentru a ridica drepturile banesti, iar titularul a decedat, acest formular va fi însoţit suplimentar de o copie a certificatului de deces, copii ale chitanţelor fiscale prilejuite de cheltuieli legate de înhumare, acte de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie cu titularul şi o declaraţie pe propria răspundere că s-a ocupat de îngrijirea titularului decedat inclusiv de înhumarea acestuia.
b) Dacă adeverinţa este necesară solicitantului pentru a ridica drepturile băneşti pentru un beneficiar de prestaţii sociale care se află într-o situaţie de natură să îl împiedice să îşi ridice personal aceste drepturi, forumlarul va fi însoţit de o procură notarială prin care titularul împuterniceşte persoana solicitantă să primească prestaţiile sociale.
Termenul de eliberare al adeverinţei nu trebuie şă depăşească 24 de ore de la înregistrarea formularului în registrul serviciului.
Negaţii
Negaţiile se eliberează pentru a confirma sau infirma existenţa unei persoane în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoanele cu Handicap. Aceste documente pot fi eliberate fie în cazul transferului unui dosar la un alt DGASPC din ţară, fie pentru a-i servi solicitantului în alte scopuri.
Persoana depune la ghişeul Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoanele cu Handicap formularul H4, însoţit de actul de identitate. În cazul în care se solicită sistarea drepturilor pentru a se realiza transferul la un alt DGASPC, solicitantul va trebui să completeze şi formularul H1 în care să bifeze sistarea drepturilor.
Termenul de eliberare al adeverinţei nu trebuie şă depăşească 48 de ore de la înregistrarea formularului în registrul serviciului.
Sediu: Şoseaua Olteniţei nr. 252 - 254, bl. 151, parter, ghişeele 4 şi 5 - Vezi harta
Telefon: 021.9441
E-mail: prestatiisociale@dgaspc4.ro


Secțiune de fișiere

Formular h1-2011.pdf 464.1KB
Formular h3-2011.pdf 445.8KB
Formular h4-2011.pdf 443.7KB
Formular h6-2011.pdf 448.1KB
Formular h8-2011.pdf 697.6KB
Formular h9-2011.pdf 558.3KB
Formular h10-2011.pdf 560.1KB
Anexa nr 1.pdf 392.7KB
Anexa nr 2.pdf 497.9KB
Anexa nr 3.pdf 426.2KB