P.O.A.D. 2019-2021

 

Stimați cetățeni, în cele ce urmează, vă supunem atenției câteva aspecte ale derulării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate - P.O.A.D. 2019-2021.


   Conform graficului de livrare şi distribuire a pachetelor cu produse de igienă aferente programului P.O.A.D. 2019-2021, derularea acestuia se va desfăşura începând cu data de 21.07.2020.

Menţionăm că distribuirea pachetelor cu produse de igienă către beneficiari, se va face în conformitate cu OUG/84/2020 după cum urmează:

-  Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, şi/sau asistenţă materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, şi care au calitatea de destinatari finali sunt:

    a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

- Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la lit. a), b), c),  beneficiază de pachetele cu alimente şi produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor alimentare şi/sau asistenţei materiale de bază.

            - Pachetele de alimente şi produsele de igienă se ridică personal de către destinatarii finali prevăzuţi în OUG 84/2020, de la centrele de distribuire, stabilite de prefect prin ordin, la propunerea reprezentantului legal al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială în parte, în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul, pe baza actului de identitate, sau se livrează la domiciliu, prin mijloacele stabilite de către prefect.

            - Prin excepţie de la prevederile alin. (1) ( OUG 84/2020), pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, prefectul sau reprezentantul acestuia asigură livrarea ajutoarelor la domiciliu sau la locuinţa declarată, cu sprijinul autorităţilor locale sau/şi al organizaţiilor neguvernamentale.

-Ridicarea personală a ajutoarelor alimentare distribuite sub formă de pachete de alimente, precum şi a produselor de igienă se face în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetului de alimente, precum şi a produselor de igienă de către destinatarii finali.

- Pachetele de alimente şi produsele de igienă se ridică personal de către destinatarii finali de la centrele de distribuire ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, pe baza actului de identitate.

-Distribuirea pachetelor aferente Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate - P.O.A.D. 2019-2021 constând în produse de igienă se face la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 din Aleea Reșița D nr.9. Sector 4

 

Program de lucru :

 

Luni, Marți, Miercuri, Joi : orele 9 - 15

 

Vineri : orele 9 -13

 

 

Căi de acces: Piața Reșița

STB - Linii 102, 76, 381, 116, 220

 

Relații suplimentare se pot obține apelând 0372900789 sau la e-mail cms@dgaspc4.ro.


    Persoanele adulte, încadrate în grad de handicap, al căror certificat este emis în data de 08.11.2019, vor beneficia de dreptul la prestațiile sociale, aferent lunii noiembrie 2019, sub formă de restanță, împreună cu dreptul aferent lunii decembrie 2019, a căror plată se va efectua în luna ianuarie 2020.


 

„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS127169

 

 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București, implementează proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Scopul proiectului îl constituie creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.

Rezultatele așteptate sunt următoarele:

1: un set de proceduri de lucru destinat activității desfășurate de asistenții maternali elaborat;

2: 42 de seminarii de diseminare și instruire organizate în scopul aplicării unitare a setului de proceduri create;

3: platformă digitală creată și dezvoltată la nivel național, conținând module de tip e-learning, module de educație digitală și baze de date relevante pentru rețeaua de asistență maternală și personalul specializat din sistem;

4: 15.000 de persoane selectate în vederea participării la cursul de formare continua;

5: un program de formare profesională și suport de curs elaborate;

6: un program de formare profesională susținut pentru 15.000 de asistenți maternali;

7: campanie de informare și conștientizare derulată;

8: rețea de asistență maternală dezvoltată;

9: cheltuieli salariale aferente remunerației asistenților maternali existenți în sistem din 2014 până în anul 2018 și a celor nou angajați începând cu anul 2019.

 

Durata de implementare a proiectului este de 120 de luni (ianuarie 2014-decembrie 2023) iar valoarea totală a acestuia este de 2.657.162.612,32 lei, din care 2.243.584.251,47 lei contribuția financiară din partea Uniunii Europene, 332.365.653,29 lei buget național și 81.212.707,56 lei contribuție proprie a beneficiarului/partenerilor.

Pentru detalii și informații suplimentare referitoare la proiect, beneficiarul poate fi contactat la tel. 021 310 07 89, e-mail: office@anpfdc.ro.


 


        Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 dorește să vină în sprijinul părinților și reprezentanților legali ai micuților care se pregătesc pentru intrarea în colectivitate, să interacționeze și să se joace împreună cu copiii de vârsta lor, în creșe.

        Astfel în data de 03.05.2019, orele 17.00 – 20.00, D.G.A.S.P.C. Sector. 4 organizează Ziua Porților Deschise pentru cetățenii sectorului 4 care doresc înscrierea copiilor la creșă.

        În perioada sus menționată creșele din subordinea nostră pot fi vizitate de persoanele interesate să primească informații utile despre activitățe desfășurate, locurile de joacă, precum și, dotările creșei, astfel încât să puteți alege creșa cea mai potrivită copilului dumneavoastră.

        Adresele creșelor din sectorul 4 sunt:


Centrul Social Multifuncțional “Mica Sirenă” – Aleea Emil Racoviță nr. 2B

Centrul Social Multifuncțional „Degețica” – Str. Mirea Mioara Luiza nr. 1A

Centrul Social Multifuncțional „Crăiasa Zăpezii” – Str. Oițelor nr. 8

Centrul Social Multifuncțional „Scufița Roșie” – Aleea Tohani nr. 1, bl.30

Centrul Social Multifuncțional „Dumbrava Minunată” – Str. Stoian Militaru nr.84

Centrul Social Multifuncțional „Micii Magicieni” – Str. Izvorul Mureșului nr. 4


 
           În data de 12.04.2019 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a participat la Târgul Locurilor de Muncă organizat de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București promovând meseria de asistent maternal profesionist.

          Această acțiune de promovare a urmărit interesul copilului aflat în dificultate.

          Dorim ca acești copii, fără ocrotire părintească, să aibă șansa la o viață de familie individualizată.


 
             Adopţia este un proces ce implică multă încărcătură emoţională, fiind o experienţă unică, pentru fiecare dintre persoanele implicate în acest proces. D.G.A.S.P.C. sector 4 încearcă să ofere fiecărui copil adoptabil cea mai potrivită familie care să răspundă nevoilor sale și, totodată să vină în sprijinul familiilor care doresc să adopte prin servicii diversificate: grupuri de suport pentru familiile care se află în diverse etape ale procesului, programe de consiliere psihologică, juridică și socială, informații pentru persoanele care doresc să adopte.

            Suntem singurul sector de pe raza Muncipiului București care, de 2 ani sărbătorim Ziua Națională a Adopției (2 iunie) ca o zi a Porților Deschise, unde se pot întâlni atât persoane care au adoptat sau se află în proces de adopție, cât și familii care doresc să adopte. Acest lucru ajută la crearea unei comunități a familiilor adoptive, ajutând implicit la promovarea adopției prin exemple concrete de adopții reușite.

            Un alt punct care trebuie atins este profilul copilului greu adoptabil, care a fost un real succes, fiind adoptați copii cu dizabilități / întârzieri în dezvoltare și copii cu vârsta peste 8 ani.

            D.G.A.S.P.C. sector 4 vine în întâmpinarea tuturor  persoanelor care doresc informaţii despre acest proces prin servicii de informare și consiliere cu privire la procesul de adopție, suport pe parcursul întregului process de adopție, cursuri pentru îmbunătățirea abilităților parentale și despre înțelegerea traumei copiilor, grupuri de suport în perioada procesului de adopție. Comunicat  privind acordarea de material lemnos în perioada sezonului rece 2018-2019


            În decursul lunii ianuarie 2019 Primăria Sector 4 prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a continuat distribuirea de material lemnos către familiile și persoanele aflate în dificultate.

             Acordarea ajutorului constând în material lemnos se face în baza  HCL 77/2008 și se adresează  persoanelor/familiilor cu venituri mici, care nu pot susține financiar cheltuielile legate de achiziționarea combustibililor necesari încălzirii locuinței în perioada de iarnă, excepție făcând beneficiarii Legii 416/2001 cu modificările și completările ulterioare privind venitul minim garantat.

            Ajutorul se acordă în baza cererii și a anchetei sociale efectuată de Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.

            Materialul lemnos provine exclusiv din defrișări și toaletări efectuate conform avizelor emise de Primăria Municipiului București.

            Cererile pentru achiziționarea materialului lemnos se depun la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 din Str.Soldat Enache Ion nr.1A


 
11.04.2017

            Urmare a apariţiei în mass-media a informaţiilor privind posibile abuzuri fizice şi psihice asupra copiilor înscrişi la Şcoala Specială nr. 4 din Capitală, la nivelul DGASPC Sector 4 a fost constituită o echipă care să verifice şi să analizeze cele semnalate.

      Complexitatea acestui caz a fost dată de apariţia succesivă de informaţii cu privire la diferite fapte şi persoane din cadrul instituţiei de învăţământ.

      În mai puţin de 10 zile, angajaţii DGASPC Sector 4 au audiat peste 25 de persoane – profesori, părinţi, asistenţi personali şi personal auxiliar al şcolii, iar în urma verificărilor, au fost relevate o serie de neconcordanţe între declaraţiile celor audiaţi, în sensul că o parte dintre aceştia nu şi-au mai susţinut în scris cele formulate iniţial, dar şi cu privire la aceleaşi fapte interpretate diferit.

      În acest sens, exemplificăm ipoteza conform căreia copiii au fost lăsaţi nesupravegheaţi şi ar fi avut acces la imagini nerecomandate minorilor. Conform raportului de analiză şi verificare, cu o zi înainte de apariţia în mass-media a acestei acuzaţii, de pe un calculator dintr-o sală de curs a Şcolii Speciale nr . 4 a fost accesat un site interzis minorilor, într-un interval în care copiii din acea clasă erau implicaţi într-o activitate extraşcolară, specifică programului „Săptămâna Altfel”, ce s-a derulat în Parcul Tineretului.

      De asemenea, s-a constatat o relaţie tensionată între angajaţii unităţii de învăţământ, precum şi un mod deficitar de interacţiune între aceştia şi elevi, fapt pentru care DGASPC Sector 4 va monitoriza situaţia copiilor. În plus, din declaraţiile obţinute în urma verificărilor, au rezultat elemente cu privire la săvârşirea unor fapte de natură penală, drept pentru care raportul privind analiza şi verificarea acestora a fost înaintat organelor de cercetare penală.


   Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 inaugurează, în prezenţa Primarului Sectorului 4, D-nul Daniel Băluţă, în data de 08.12.2016, începând cu orele12.00, Centrul de Primire în Regim Urgenţă pentru Persoane fără Adapost "Speranţa"

      Situat în Str. Târgul Frumos, Nr. 24, sector 4, centrul se adresează unui număr de 50 de persoane adulte fără adăpost, identificate pe raza sectorului.

      Acestea vor beneficia de găzduire pe timpul nopţii, de două mese calde (mic dejun şi cină), de posibilităţi de efectuare a igienei personale, precum şi de curăţare a îmbrăcămintei.

      De asemenea, în vederea realizării incluziunii sociale, persoanele găzduirii în acest adăpost de noapte vor beneficia de servicii de consiliere şi sprijin pentru obţinerea actelor de identitate, pentru accesarea de servicii medicale şi găsirea unui loc de muncă.     Marţi, 07 decembrie 2016, ora 11.00, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 în parteneriat cu Asociaţia Help Autism, lansează, la sediul Centrului de Zi pentru Recuperare Copil cu Dizabilităţi „Harap Alb” – Str. Soldanului nr. 80A - parteneriatul public-privat încheiat între cele două instituţii. Demersul se va concretiza în deschiderea unui centru de intervenţie timpurie şi terapie specifică individuală pentru copilul cu autism, prin intermediul caruia se va asigura terapia gratuita a copiilor cu autism de pe raza sectorului 4, cu vârsta de până la 4 ani. Centrul va funcţiona în subordinea DGASPC Sector 4. Parteneriatul încheiat cu DGASPC Sector 4 este cel de-al şaselea parteneriat de acest tip al asociaţiei Help Autism şi îşi propune extinderea bunelor practici cu scopul de a facilita accesul la servicii gratuite de recuperare.

      În România, se estimează un număr de peste 30.000 de copii diagnosticaţi cu tulburare de spectru autist, însă din pricina costurilor mari ale serviciilor de recuperare, costuri ce depăşesc de cele mai multe ori veniturile unei familii, accesul la programele necesare recuperării este limitat. În lipsa terapiei specifice, perspectivele de recuperare şi integrare ale copiilor diagnosticaţi sunt îngrijorătoare, mare parte dintre aceştia ajungând la maturitate adulţi neintegraţi in comunitate şi de cele mai multe ori instituţionalizaţi.

      În condiţiile în care an de an numărul copiilor care prezintă întârzieri în dezvoltare este în continuă creştere, la nivel global estimându-se o incidenţă alarmantă de 1 din 68 de copii, efortul comun al mediului ONG şi al instituţiilor statului reprezintă soluţia pentru crearea unui sistem funcţional în sfera tulburărilor de spectru autist (TSA).

      Parteneriatul între DGASPC Sector 4 şi Asociaţia Help Autism vine ca răspuns la numărul limitat de soluţii pe care societatea le oferă, în acest moment, familiilor care au un copil diagnosticat cu autism, pornind de la premisa ca, diagnosticarea precoce si interventia timpurile prin inlcuderea in programe de terapie, va facilita participarea si incluziunea acestor copii in plan educational, social, profesional. Experienţa de peste 6 ani a asociaţiei Help Autism în lucrul cu peste 400 de copii cu acest diagnostic vine în completarea măsurilor de sprijinire a familiilor din sector iniţiate de DGASPC Sector 4, colaborarea celor două instituţii fiind concretizată în profesionalizarea serviciilor oferite în comunitate şi facilitarea accesului la servicii de evaluare, diagnostic şi terapie individualizată pentru copiii cu autism.

      În evidenta DGASPC Sector 4 se afla un numar de 35 copii diagnosticati cu tulburări de spectru autist, cu vârsta 0-4 ani.

      În cadrul noului centru, 20 de copii diagnosticaţi cu autism, provenind din familii nevoiaşe, de pe raza sectorului 4 vor beneficia de servicii gratuite pentru recuperarea întârzierilor în dezvoltare. Clădirea este pusă la dispoziţie de DGASPC Sector 4 care preia şi cheltuielile administrative. Costurile serviciilor de diagnostic, evaluare psihologică, consiliere şi terapie pentru cei 20 de copii, sunt suportate din fondurile colectate de Asociaţia Help Autism prin implicarea părinţilor beneficiari ai asociaţiei în programul “Părinte pentru Părinte”.

 


D.G.A.S.P.C. Sector 4 împreună cu Fundatia ESTUAR inaugurează primul Centru de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă pentru persoanele cu dizabilităţi

      Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 împreună cu Fundaţia Estuar inaugurează pe data de 3 decembrie 2016, cu ocazia Zilei Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi primul Centru de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă pentru persoanele cu dizabilităţi de tip „ClubHouse”.

      Acest nou concept este dedicat exclusiv adulţilor cu probleme de sănătate mintală şi are drept scop facilitarea integrării lor în comunitate prin dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă.

      De serviciile acestei structuri vor beneficia peste 100 de persoane cu probleme de sănătate mintală, fiind primul astfel de centru din România care va funcţiona într-un sistem pilot, timp de 2 ani, urmând ca în funcţie de rezultatele obţinute, acesta poate fi extins şi la nivel naţional.

      Serviciul social de tip ClubHouse este un model apărut în 1948 la New York, din iniţiativa unui grup de oameni cu istorie psihiatrică iar spre deosebire de alte programe, acesta a fost creat pornind de la premisa că persoanele cu probleme de sănătate mintală pot lucra productiv şi pot avea în acelaşi timp o viaţă socială activă.

      Varietatea activităţilor pe care le pot desfăşura în cadrul acestui centru sunt inovative şi atipice oricăror terapii cu care am fost obişnuiţi, şi asta pentru că membrii grupului gătesc, scriu poezii, practică sporturi şi beneficiază de sprijin pentru integrare pe piaţa muncii.

      Pentru toţi cei care doresc să participe la inaugurarea Centrului de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă pentru persoanele cu probleme cu dizabilităţi de tip „ClubHouse”, să cunoască mai multe despre acest concept dar şi să ia contact direct cu beneficiarii acestor servicii, îi invităm să participe sâmbătă, 3 decembrie 2016, începând cu ora 11.00, la sediul centrului din Sos. Oltenitei 188, Bloc 1, scara 3, parter, sector 4, Bucureşti, la conferinţa de presă ce va fi organizată.

      La eveniment va participa dl. Daniel Baluta, primarul Sectorului 4.