ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

campania 2018-2019


   În sezonul rece 2018-2019, modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încalzirea locuinţei, va fi reglementata de Ordonanţa de Guvern 27/2013 - privind masurile de protecţie sociala în perioada sezonului rece, ce modifica Ordonanţa de Urgenţa 70/2011, precum şi de Ordonanţa de Urgenţa 93/2016 şi Hotarârea de Guvern 559/2017.          

 Conform noii legislaţii aplicabile în acordarea ajutoarelor pentru încalzirea locuinţei, începând cu sezonul rece 2018-2019, un beneficiar este eligibi, dacă întruneşte cumulativ urmatoarele condiţii:

 

   Crititerii de eligibilitate:

1.  Beneficiaza de ajutoare pentru încalzirea locuintei familiile ori persoanele singure, cetateni români, precum si cetateni straini ori apatrizi, carora li s-a acordat, în conditiile legii, o forma de protectie si au domiciliul sau, dupa caz, resedinta în România, stabilita în conditiile legislatiei române, care nu îsi pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor legate de încalzirea locuintei si ale caror venituri sunt situate în limitele prevazute de lege;

2.  Ajutorul pentru încalzirea locuintei se acorda familiilor, respectiv persoanelor singure, care se încadreaza la punctul precedent, numai pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora; 

3.  Este definit ca:

- persoana singura: persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla în întretinerea parintilor, precum si persoana cu vârsta cuprinsa între 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;

- familie: sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca între acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc împreuna , sunt înscrise în cartea de imobil si sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întretinere a locuintei.

4.  Nu detine bunuri mobile/imobile sau terenuri, asa cum sunt prezentate ele în lista de excluderi ?

5.  Foloseste ca modalitate de încalzire

ˇ         Energie termica din sistemul centralizat;

ˇ         Gaze naturale;

ˇ         Energie electrica

ˇ         Lemne, carbuni si combustibili petrolieri.

 

Cuantumurile ajutoarelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, precum si nivelul veniturilor se raporteaza la indicatorul social de referinta, denumit în continuare ISR, cu respectarea prevederilor art. 14 (1) - (4) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011.

 

Nivelele de venituri şi cuantumurile ajutoarelor acordate de la bugetul de stat exprimate în lei:

Limite venituri

Compensare lunară energie termică

Cuantum lunar ajutor gaze naturale

Cuantum lunar ajutor energie electrică

Cuantum lunar ajutor lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

lei

familii

persoane singure

lei

lei

lei

până la 155

90%

100%

262

240

54

155,1 - 210

80%

90%

190

216

48

210,1 - 260

70%

80%

150

192

44

260,1 - 310

60%

70%

120

168

39

310,1 - 355

50%

60%

90

144

34

355,1 - 425

40%

50%

70

120

30

425,1 - 480

30%

40%

45

96

26

480,1 - 540

20%

30%

35

72

20

540,1 - 615

10%

20%

20

48

16

615,1 - 786

5%

15%

 

 

 

786,1 - 1082

 

10%

 

 

 

 

    Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (2) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, compensarea procentuală se acordă în proportie de 100%.

 

   Ajutorul pentru gaze naturale se acordă în cuantumurile prevazute mai sus, dar nu mai mult decât contravaloarea cantitatii de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece.

 

   Ajutorul pentru energie electrică se acordă în cuantumurile prevăzute mai sus, dar nu mai mult decât contravaloarea cantităţii de energie electrică, inclusiv taxele aferente, consumată în perioada sezonului rece.

   Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului.

 

     Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 58 de lei.

 

 

     Modalitatea de acordare:

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza următoarelor documente:

1.     Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, însoţită de documentele doveditoare

2.     În situaţia în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primeşte ajutor social potrivit prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei, potrivit prevederilor Legii nr 277/2010, republicată, şi completările ulterioare, şi solicită subvenţia pentru încălzirea locuinţei, acesta completează formularul de cerere prevăzut la Anexa 1a la normele metodologice aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulerioare.

3. Documente de identitate titular şi membrii (B.I., C.I., C.I.P., P, P.S.T., P.S.P., D.I.);

4. Acte doveditoare privind componenţa familiei:

- Copie act de identitate solicitant şi ale tuturor membrilor familiei care au vârsta peste 14 ani (B.I., C.I., C.I.P.);

- Copie certificate de naştere ale copiilor pâna în 14 ani;

- Copie certificat de căsătorie;

- Hotărâre de divorţ/act notarial - dacă este cazul.

- Declaraţie pe propria răspundere că persoanele sunt despărţite în fapt - dacă este cazul.

- Certificat de deces - dacă este cazul .

- Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau încuviinţare a adopţiei, hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind măsura de plasament familial al minorului, Decizia Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă/Hotărârea judecătorescă de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii şi dacă este cazul.

- Alte acte doveditoare privind componenţa familiei, după caz;

5. Acte doveditoare privind locuinţa:

 

- Contract de vânzare-cumpărare;

- Contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;

- Contract de închiriere;

- Contract comodat;

- Certificat de moştenitor/act succesiune;

- Împuternicire notarială întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani;

- Titularii trebuie să facă dovada legală a gospodăririi separate (factură de curent electric, factură de gaze, factură de apă) în situaţia în care la o adresă locuiesc mai multe familii;

- Adeverinţă de la Asociaţia de Proprietari/Locatari din care să rezulte numele, prenumele, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului şi care figurează la cotele de întreţinere; codul radet; adresa de e-mail a asociaţiei (potrivit Art 19 (6) din OUG 70/2011 "În termenul prevăzut la alin. (5), (5 zile), primarii vor transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi agenţiilor teritoriale situaţia privind modificările prevazute la alin. (3) sau, dupa caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât si în format electronic, să fie specificată, atât adresa de corespondenţă electronica (e-mail) cât şi cea poştală;

- Pentru persoanele membre în cererea/declaraţie pe propria răspundere care au domiciliul pe raza altui sector al Municipiului Bucureşti sau pe raza altei localităţi, sunt necesare urmatoarele documente: adeverinţă/negaţie din localitatea de domiciliu că nu beneficiează de ajutor pentru încălzirea locuinţei, certificat de atestare fiscală din localitatea de domiciliu.

- Alte documente, după caz.

 

6. Acte doveditoare privind veniturile: 

- Adeverinţa de salariat pentru toţi membrii familiei, din care să reiasă venitul net obţinut în luna anterioară depunerii cererii, valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri, prime, indemnizaţii de hrană etc.

- Copii taloane pensie (pentru toate tipurile de pensie)/adeverinţă de la Casa de Pensii din luna anterioară depunerii cererii;

- Adeverinţă eliberată de Casa de Pensii Sector 4 din care să reiasă dacă figurează cu dosar de pensie, dacă este cazul;

- Copie talon de plată a indemnizaţiei de şomaj şi/sau venitul lunar de completare a şomajului;

- Copii talon alocaţie de stat, plasament sau alte indemnizaţii, din luna anterioară depunerii cererii;

- Copii taloane indemnizaţie handicap/buget complementar sau orice alte indemnizaţii acordate conform legii - din luna anterioară depunerii cererii;

           Venituri realizate din arendare, dobânzi bancare, înstrăinare de bunuri etc., dacă este cazul; (în funcţie de veniturile obţinute, vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei).

           Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salariu sau din alte activitaţi, au obligaţia de a prezenta o adeverinţă care să ateste că sunt înregistrate în evidenţă agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti.

 

 7. Alte documente doveditoare:

- Factura energie termică, gaze naturale, energie electrică - după caz;

- Persoanele care deţin autoturisme - copie carte autoturism /talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricaţie al autoturismului);

- Pentru persoanele care solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, contract de debranşare energie termică/gaze naturale sau adeverinţă eliberată de către administraţia blocului, în care să se specifice că încălzirea locuinţei se face cu energie electrică;

- Orice alte documente solicitate, după caz.

 Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonul rece, după urmatoarele reguli:

a)  începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b)  începând cu luna urmatoare pentru cei care au depus documentele după data prevazută la lit. a);

c)  începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

 

    Atenţie!!!

 

 Nu vor fi acceptate decât acele dosare care întrunesc cumulativ elementele de mai sus;

 

Potrivit reglementărilor în vigoare, aveţi obligaţia ca orice modificare intervenită în componenţa familiei ori în veniturile acesteia, să o comunicaţi, în termen de maxim 5 zile de la modificare, prin completarea unei noi cereri, instituţiei noastre;

Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările;

Vă specificăm că, în baza Ordonanţei 27/2013, ce modifică OUG 70/2011, autorităţile publice locale au posibilitatea de a efectua anchete sociale, atât la sesizare cât şi din oficiu. În cazul în care se vor constata discrepanţe între valorile declarate şi cele constatate se va proceda la anularea ajutorului şi recuperarea pe cale legală a prejudiciului constatat. La efectuarea anchetei, beneficiarul ajutorului este obligat să prezinte documente relevante, în justificarea informaţiilor declarate în cererea si declaraţia pe proprie raspundere.

         BAZA LEGISLATIVĂ

      -Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 920/2011, cu modificarile şi completările ulterioare

    -Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

    -H.G.R. nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

   -H.G.R. nr.1/06.01.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţara garantat în plată.

   -OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de  asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016

   -H.G.R. nr.559/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de Aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 227/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familei, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor Metodologice de Aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011.

 

Programul de lucru cu publicul: Luni - Miercuri între orele 08:30 - 16:00; Joi - 08:30 - 18:00; Vineri - 08:30 - 13:30.


Pe baza documentelor de mai sus, completate la toate rubricile si complete, beneficiarii sunt asteptaţi, personal sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/locatari, să depună dosarele la punctul de lucru al instiţutiei din B-dul Metalurgiei, nr. 89, Sector 4, Bucureşti, în incinta Grupului şcolar "Miron Nicolescu".

 

Căi de acces:


    Metrou - Staţia Dimitrie Leonida

    RATB - Linia 125, Staţia B-dul Metalurgiei

Relaţii suplimentare se pot obţine apelând 021.9441 sau la e-mail cms@dgaspc4.ro.
Sectiune Fisiere

Lista Bunuri Excludere.pdf 205.0KB
Anexa-nr-1.pdf 1.7MB
Anexa nr 2 .pdf 832.0KB

Faceți clic pentru a edita