DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

Prezentare Generală

Centrul Medico - Social “Sfântul Andrei” este unitate sanitară cu paturi inclusă în categoria spitalelor (conf. Art.172, alin.(2) din Legea nr.95/2006), cu o capacitate de 80 paturi, care acordă servicii medicale, servicii de îngrijire precum  ?i servicii sociale, bolnavilor cu afec?iuni cronice ?i probleme sociale.

“Internarea în unită?ile de asisten?ă medico-sociale este recomandată de către unită?ile sanitare cu paturi  ?i este condi?ionată de evaluarea medico-socială prealabilă, efectuată  în conformitate cu Grila de evaluare medico-socială aprobată prin reglementările comune ale Ministerului Sănată?ii ?i ale Ministerului Muncii, Solidarită?ii Sociale ?i Familiei”(art.1 alin(2)-Instruc?iuni nr.1/507/2003).

“Evaluarea medico-socială a persoanelor cu nevoi medico-sociale se face în unită?i sanitare cu paturi de către personalul medico-sanitar al acestor unită?i ?i, respectiv, de către serviciul public de asisten?ă socială din cadrul unită?ilor administrativ-teritoriale în care î?i au domiciliul persoanele respective” (art.2 alin.(1)-Instruc?iuni nr.1/507/2003).

 

 

Obiectivele generale ale Centrului Medico-Social “Sfântul Andrei” urmăresc scopul institu?iei, precizat în documentele privind înfiin?area institu?iei, stabilit prin documentele de politici publice  ?i au în vedere: perspectiva beneficiarilor, perspectiva financiară, perspectiva capitalului uman precum  ?i perspectiva proceselor interne, astfel:

1.     Optimizarea, dezvoltarea ?i garantarea accesului la servicii medicale, servicii de îngrijire precum  ?i servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale în mod impar?ial  ?i transparent.

2.     Asigurarea organizării  ?i conducerii eviden?ei contabile în condi?ii de legalitate, regularitate, asigurarea transparen?ei, respectarea principiilor comunicării, eficien?ei, responsabilită?ii  ?i coeren?ei.

3.     Îmbunătă?irea capacită?ii institu?ionale prin îmbunătă?irea cuno?tin?elor  ?i abilită?ilor necesare personalului de conducere  ?i de execu?ie pentru cre?terea gradului de satisfac?ie a beneficiarilor serviciilor  ?i celorlalte păr?i interesate.

4.     Îmbunătă?irea sistemului de management general pentru desfă?urarea activită?ii institu?iei în condi?ii de economicitate, eficien?ă  ?i eficacitate.

 

 

Centrul Medico-Social “Sfântul Andrei” asigură, în conditiile legii, servicii medicale, servicii de îngrijire precum ?i servicii sociale, astfel:

Servicii medicale ?i de îngrijire de care pot beneficia persoanele internate (conform Anexei 1 la Normele privind organizarea, func?ionarea ?i finan?area unită?ilor de asisten?ă medico-sociale, aprobate prin HGR nr. 412/2003):

-        evaluarea la internarea în unitate;

-        efectuarea de măsurători antropometrice;

-        acordarea primului ajutor;

-        monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatură, respira?ie, puls, tensiune arterială, diureză, scaun;

-        toaleta persoanei internate: par?ială, totală la pat, totală la baie, cu ajutorul dispozitivelor de sus?inere;

-        administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular, subcutanat, intradermic, prin perfuzie endovenoasă, pe suprafa?a tegumentelor ?i a mucoaselor, prin seringă automată;

-        efectuarea de imunizări;

-        măsurarea glicemiei cu glucometrul;

-        recoltarea de produse biologice;

-        clisma cu scop evacuator;

-        clisma cu scop terapeutic;

-        alimentare artificială pe sondă gastrică sau nazogastrică  ?i pe gastrostomă;

-        spălătură vaginală;

-        masajul limfedemului;

-        mobilizare, masaj, aplica?ii medicamentoase locale, utilizarea colacilor de cauciuc  ?i a rulourilor pentru evitarea escarelor de decubit;

-        schimbarea pozi?iei, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentru evitarea complica?iilor pulmonare;

-        mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica?ii medicamentoase locale pentru evitarea complica?iilor vasculare la membrele inferioare;

-        îngrijirea plăgilor simple ?i suprainfectate;

-        îngrijirea escarelor multiple;

-        îngrijirea tubului de dren;

-        îngrijirea canulei traheale;

-        îngrijirea ochilor, mucoasei nazale  ?i a mucoasei bucale;

-        suprimarea firelor de sutură;

-        îngrijirea stomelor ?i fistulelor;

-        evacuarea manuală a fecaloamelor;

-        aplicarea de pampers, ploscă, bazinet;

-        aplicarea de pri?ni?e ?i cataplasme;

-        calmarea ?i tratarea durerii.

 

Servicii sociale de care pot beneficia persoanele internate (conform Art. 3 alin. (4) din Instruc?iunile 1/507 din 2003):

-        asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie  ?i siguran?ă;

-        asigurarea unor condi?ii de îngrijire, care să respecte identitatea, integritatea ?i demnitatea;

-        asigurarea men?inerii capacită?ilor fizice ?i intelectuale;

-        asigurarea consilierii ?i informării atât a asista?ilor, cât ?i a familiilor acestora privind problematica socială (probleme familiale, psihologice ?i altele asemenea);

-        interven?ii pentru prevenirea ?i combaterea institu?ionalizării prelungite;

-        stimularea participării la via?a socială;

-        facilitarea ?i încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile proprii;

-        organizarea de activită?i psiho-sociale ?i culturale;

-        identificarea mediilor în care poate fi integrată persoana internată timp îndelungat.

Centrul Medico-Social «Sfântul Andrei»asigură, pe perioada internării, condi?ii corespunzătoare de găzduire ?i de hrană, îngrijire personală ?i medicală, precum ?i de asisten?ă socială ?i, după caz, cu sprijinul DGAS-PC Sector 4, recuperare ?i readaptare ?i activită?i de petrecere a timpului liber.

Centrul Medico-Social «Sfântul Andrei» asigură găzduirea  persoanelor adulte ?i vârstnice care suferă de boli cronice, (care au/nu au apar?inători) pe o perioadă determinată/nedeterminată, în func?ie de nevoile individuale ale beneficiarului.

Acordarea serviciilor sociale se realizează în baza unui contract încheiat cu beneficiarul, în care sunt stipulate serviciile acordate, drepturile ?i obliga?iile păr?ilor, precum ?i condi?iile de finan?are (art.45 alin.(1) din Legea nr.292/2011, legea asisten?ei sociale).

Beneficiază de internare în unitate, potrivit legii (art. 5 din OUG.48/2003 ?i art 1 alin.(1) din “Instruc?iunile nr.1/507/2003) :“ persoanele cu afec?iuni cronice, care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament  ?i care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-?i asigure nevoile sociale, să-?i dezvolte propriile capacită?i ?i competen?e pentru îngrijire socială”.

Internarea este recomandată de către unită?ile sanitare cu paturi ?i de către serviciul public de asisten?ă socială din cadrul unită?ilor administrativ-teritoriale în care î?i au domiciliul persoanele respective,  cu condi?ia evaluării medico-sociale, efectuată în conformitate cu Grila de evaluare medico-socială aprobată prin reglementările comune ale Ministerului Sănătă?ii ?i ale Ministerului Muncii, Familiei  ?i Protec?iei Sociale (Ordinul ministrului sănătă?ii ?i familiei ?i ministrului muncii ?i solidarită?ii sociale nr.491/2003).

Internarea în unitate se efectuează cu avizul conducerii unită?ii în limita locurilor disponibile ?i a resurselor financiare.

- Regulament de organizare și funcționare CMS "Sfântul Andrei" - descarcă

- HCL privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere și a contribuției lunare de întreținere pentru beneficiari - descarcă

- Hotărârea privind aprobarea Metodologiei de admitere/găzduire în cadrul CMS "Sfântul Andrei" - descarcă