În conformitate cu Legea 263/2007, modificată, în îndeplinirea scopului lor, centrele tip creşă, realizează, în principal, următoarele activităţi:

a) asigură servicii de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;

b) asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;

c) asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

d) asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului, prin personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate;

f) asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

g) contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile abilitate în acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate.

    

   Înscrierea la creșă

 

   Criteriile pentru ordinea de admitere în creșă:

* domiciliul pe raza sectorului 4;

* copil provenit din familii monoparentale;

* data la care părintele începe serviciul;

* copii care au surori/frați în centrul la care se dorește înscrierea;

* ordinea solicitării – funcție de numărul de ordine;

* copii aflați în plasament sau încredințați în vederea adopției;

* copii pentru care există plan de servicii în vederea separării copilului de familia sa.

 

   Acte necesare la înscriere:

Dosar plastic cu șină ce trebuie să cuprindă:

* Cerere de înscriere - model document anexat;

* Copie Cărți de Identitate părinți;

* Copie Certificat Căsătorie pentru părinții căsătoriți;

* Hotărâre / Sentință divorț pentru părintele divorțat;

* Copie Certificat de Naștere pentru copil;

* Adeverințe de venit de la ambii părinți (copie decizie de suspendare a   activității pentru părintele aflat în concediu de îngrijire copil);

 

   Acte necesare la intrarea în creșă:

Dosar plastic cu șină ce trebuie să cuprindă:

*  Analize medicale sânge și plămâni, pentru ambii părinți;

         (sau adeverință medicală de la medicul de familie că nu sunt în evidență  

         pentru sifilis sau TBC);

*  Fișa medicală completată de medicul de familie (este valabil 3 luni) - model document anexat;

*  Examen coproparazitologic pentru copil; (este valabil 1 lună)

*  Aviz epidemiologic – sănătos clinic, apt colectivitate; (Atenție! Avizul este valabil 3 zile !)

 

   Legislație

- Legea 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor

- Legea 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

- Ordinul Ministrului Sănătății nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitățile pentru ocrotire,educare și instruirea copiilor și tinerilor cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 123/2008 privind alimentația sănătoasă în instituțiile de învățământ preuniversitar;

- Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

- Legea nr.195/2006 privind tichetele cadou și tichetele de creșă.

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice,cu completările și modificările ulterioare.

- Ordonanța de Guvern nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului,cu modificările și completările ulterioare;

- Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale 469/2019 - Curriculum pentru educația timpurie;

- Regulament UE 679/2016 privind Protecția datelor cu caracter personal

 

   Informații suplimentare despre numărul de locuri disponibile, despre modalitatea de depunere a dosarului se obțin direct de la Centrul multifuncțional ''Degețica'' situată în Str. Mirea Mioara Luiza nr. 1A, Sector 4, București, sau prin telefoanele puse la dispoziție.

   Program audiențe: în fiecare zi de marți de la 8.00 la 12.00

 

   Șef Centru:  Chirilici Elena

   Tel:              021.9441 sau 0371.368.230

   E-mail:        cresaberceni3@dgaspc4.ro