DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP

   În vederea obținerii drepturilor conferite de legislația în vigoare vă rugăm să citiți cu atenție prezentele instrucțiuni care sunt destinate pentru a facilita activitățile de lucru cu publicul. În funcție de gradul de handicap și de specificul situației în care vă aflați, fie ca persoană cu handicap fie ca asistent personal sau însoțitor/curator/tutore/reprezentant legal, este necesar să efectuați anumite demersuri, care vor fi detaliate mai jos.

   Punerea în plată a drepturilor dumneavoastră se face pe bază de cerere, iar aceasta trebuie să fie însoțită de o serie de documente, corespunzător cu gradul de handicap și opțiunile dumneavoastră.

   De asemenea, trebuie să cunoașteți că drepturile conferite de legislație se acordă doar pentru perioada de valabilitate a certificatului de handicap-valabilitaea certificatului este înscrisă pe fiecare dintre acestea și poate fi 6 luni, 12 luni sau permanent.

   Plata drepturilor bănești se va realiza începând cu luna următoare depunerii cererii și se va realiza în mod automat pe perioada de valabilitate a certificatului.

   Nu puteți beneficia de drepturile legale fără a dispune de un act de identitate valabil care să dovedească domiciliul ori reședința dumneavoastră în sectorul 4.

   Orice modificare intervenită în situația medicală, familială, socială sau de altă natură a persoanei cu handicap trebuie anunțată instituției noastre, conform legislației în vigoare, pentru a evita eventuale penalizări, în maxim 48 de ore de la luarea la cunoștință.

În cazul în care persoana cu handicap beneficiază de servicii în sistem rezidențial public, plata drepturilor bănești va fi suspendată, conform legislației în vigoare, iar în cazul în care internarea nu a fost anunțată sumele încasate necuvenit constituie debite și se vor recupera ca atare.

Solicitați numărul de înregistrare pentru formularele sau solicitările depuse și păstrați pentru eventuale reclamații.

Serviciul Prestații Sociale pentru Persoane cu Handicap reprezintă biroul tehnic de acordare a drepturilor și facilităților, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru un număr de aproximativ 7600 de beneficiari , persoane cu dizabilități, adulți și copii.

Drepturile și facilitățile acordate în cadrul acestui serviciu se compun din prestații sociale, gratuitate transport și plata dobanzilor la creditele contractate de persoanele cu dizabilități, conform legislației. Lista și cuantumul lunar al acestora este după cum urmează:

A.

Prestații Sociale

Grad / tip prestație

Indemnizație insoțitor

Indemnizație grad

(numai pentru adulți)

Buget personal complementar

-lei-

-lei-

-lei-

Grav cu Asistent Personal angajat

-

234

106

Grav cu Indemnizație de Însoțitor Opțională

969

234

106

Grav cu Indemnizație de Însoțitor Nevăzător

969

234

106

Grav fără asistent personal

-

234

106

Accentuat

-

193

79

Mediu

-

-

39

B.

Gratuitate transport

Grad / tip facilitate

Metrorex

R.A.T.B.

S.N.C.F.R.

Auto

-lei-

-lei-

-lei-

-lei-

Grav cu Asistent Personal angajat

70 x 2

50 x 2

În funcție de distanță, conform facturii

Grav cu Indemnizație de Însoțitor Opțională și

Indemnizație de Însoțitor Nevăzător

70 x 2

50 x 2

În funcție de distanță, conform facturii

Grav fără asistent personal

70

50

În funcție de distanță, conform facturii

Accentuat

70

50

În funcție de distanță, conform facturii

Mediu

-

-

-

-

Legislația specifică utilizată, respectată și aplicată în cadrul Serviciului Prestații Sociale pentru Persoane cu Handicap în vederea îndeplinirii obiectivelor, este compusă în principal din:

1.Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.HG 268/2007 pentru stabilirea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată.

3.Ordinul 62/2007 pentru aprobarea instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentu persoanele cu handicap și modelul acesteia.

4.Ordinul ANPH nr. 223/2007 privind implementarea formatului unic al cardului legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap.

5.Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, acordată persoanelor cu handicap deținătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum și persoanelor care le au în îngrijire.

Formulare utilizate

Formularul H1 - Acest formular se adresează tuturor beneficiarilor care solicită acordarea, menținerea și/sau sistarea drepturilor la prestații sociale și facilități de transport, în baza încadrării în grad de handicap. Conține informații despre datele de identificare ale beneficiarului, date personale ale acestuia necesare la actualizarea bazei de date, opțiunile sale în raport cu prestațiile și facilitățile de care beneficiază în concordanță cu încadrarea în grad de handicap, precum și noțiuni juridice legate de drepturile și obligațiile prevăzute de lege.

Formularul H3 - Acest formular se adresează reprezentanților legali ai minorilor diagnosticați cu handicap de tip HIV/SIDA, care solicită acordarea alocației de hrană prevăzută în legislația în vigoare, corespunzătoare acestui tip de handicap. Conține datele de identificare ale beneficiarului și opțiunea exprimată pentru luna în care se dorește acordarea acestui tip de beneficiu.

Formularul H4 - Acest formular se adresează persoanelor care solicită Serviciului Prestații Sociale pentru Persoane cu Handicap eliberarea unei adeverințe. Conține datele de identificare ale persoanei și optiunea/opțiunile pentru care se solicită eliberarea adeverinței.

Formularul H6 - Acest formular se adresează exclusiv beneficiarilor de prestații sociale care au optat pentru acordarea acestora prin intermediul mandatului poștal și care, din anumite motive, nu și-au ridicat aceste drepturi de la Oficiul Poștal pentru una sau mai multe luni. Conține datele de identificare ale beneficiarului, solicitarea acestuia pentru reordonanțarea drepturilor banești și posibilitatea de a preciza luna/lunile pentru care se solicită reordonanțarea.

Formularul H8 - Acest formular se adresează beneficiarilor aflați în evidența Serviciului Prestații Sociale pentru Persoane cu Handicap care doresc, eliberarea unui card de parcare

Anexa 1 - Acest formular se adresează beneficiarilor aflați în evidența Serviciului Prestații Sociale pentru Persoane cu Handicap care dețin autoturism proprietate personalăși doresc demararea demersurilor pentru eliberarea rovinietei de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA. Conține datele de indentificare ale beneficiarului, opțiunea acestuia, precum și precizări de ordin tehnic și legislativ privind acordarea celor solicitate.

Anexa 2 - Acest formular se adresează însoțitorilor persoanelor încadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal aflați în evidența Serviciului Prestații Sociale pentru Persoane cu Handicap care doresc demararea demersurilor pentru eliberarea rovinietei de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA. Conține datele de indentificare ale beneficiarului, opțiunea acestuia, precum și precizări de ordin tehnic și legislativ privind acordarea celor solicitate.

Anexa 3 - Acest formular se adresează asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal aflați în evidența Serviciului Prestații Sociale pentru Persoane cu Handicap care doresc demararea demersurilor pentru eliberarea rovinietei de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA. Conține datele de indentificare ale beneficiarului, opțiunea acestuia, precum și precizări de ordin tehnic și legislativ privind acordarea celor solicitate.

Formularul H9 - Acest formular se adresează exclusiv Asistenților Personali ai persoanelor cu dizabilități care au optat pentru efectuarea concediului de odihnă și este completat în vederea acordării indemnizației de însoțitor (opțional) pentru persoana cu dizabilități, în condițiile prevăzute în Lege.

Formularul H10 - Acest formular se adresează exclusiv Asistenților Personali ai persoanelor cu dizabilități care au optat pentru acordarea facilităților privind transportul, așa cum sunt acestea prevăzute în lege.

Prestații Sociale

Prestațiile sociale reprezintă transferuri financiare și cuprind: alocațiile familiale, ajutoare sociale, indemnizații și facilități. Indemnizațiile și facilitățile se acordă persoanelor pentru favorizarea incluziunii sociale și asigurării unei vieți autonome.

Plata prestațiilor sociale (în sensul de constituire a dreptului) se face începînd cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare încetării dreptului la prestația socială respectivă. Plata propriu-zisă a prestației sociale se efectuează în luna următoare pentru luna în curs.

Procedura de constituire și acordare a dreptului

Documente necesare

1. Original și Copie a Certificatului de Încadrare în grad de handicap și a Planului de recuperare (parte anexă a Certificatului).

2. Original și Copie a actului de identitate.

3. Adeverință care să ateste venitul (de exemplu : talon de pensie, adeverință salariat, adeverință de la Administrația Financiară) sau declarație pe propria răspundere privind tipurile de venit. * pentru solicitanții care au calitatea de pensionari de invaliditate (înscrisă în Certificatul de Încadrare în grad de handicap) se va solicita o declarație pe propria răspundere că nu beneficiază de pensie de invaliditate cu însoțitor. În situația în care aceștia beneficiază de o astfel de pensie, aceste persoane sunt obligate să opteze fie pentru păstrarea indemnizației de însoțitor acordată de către Casa Națională de Pensii Publice, fie pentru acordarea indemnizației de însoțitor sau angajarea unui asistent personal conform Certificatului de încadrare în grad de handicap.

4. Copie a actului de identitate al reprezentantului legal (obligatorie pentru minori) / Copie a actului care atestă calitatea de reprezentant legal (tutelă, curatelă) / Negație de la DGASPC în cazul transferului la sectorul 4.

5. Document emis de o unitate bancară în care să fie înscris clar codul IBAN al unui cont bancar deschis pe numele beneficiarului (sau al titularului prestației sociale), în situația în care acesta sau repreprezentantul său legal optează pentru acordarea drepturilor prin virament bancar.

6. Completare Formular H1

Concedii Asistenți Personali

Indemnizația de însoțitor (opțional) se acordă și persoanelor încadrate în gradul I (grav) de handicap care au specificat pe Certificatul de Încadrare mențiunea poate beneficia de Asistent Personal sau reprezentanților legali ai acestora, în situația în care persoana cu handicap are angajat un asistent personal.

Indemnizația se acordă persoanei cu handicap sau reprezentantului legal al acesteia o singură dată pe an, pe perioada în care asistentul personal angajat efectuează concediul de odihnă, indiferent dacă este efectuat în totalitate sau in tranșe.

Valoarea indemnizației, asa cum este menționată anterior și prevăzută în lege, este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.

Documente necesare

1. Copie a cărții de identitate a Asistentului Personal.

2. Formularul H9

Reordonanțarea prestațiilor sociale

Petenții care din motive obiective nu au ridicat prestațiile sociale acordate de la oficiul poștal sau pentru că nu au intrat în conturile bancare în decursul uneia sau a mai multor luni, pot solicita să le fie plătite sumele neîncasate prin intermediul casieriei D.G.A.S.P.C. *se consideră că sumele respective au fost returnate instituției noastre de către Poșta Română sau unitatea bancară la care beneficiarii au deschis contul de virament.

Plata acestor drepturi se realizează în baza cererii însoțită de documentele justificative numai prin casieria instituției, o dată pe lună (pe parcursul a trei zile consecutive) conform graficul afișat la sediul instituției. Pentru a putea ridica sumele de bani menționate în luna în curs se impune ca solicitarea să fie depusă până în data de 15 a lunii. Cererile depuse ulterior datei de 15 vor fi achitate în luna următoare depunerii cererii.

Sumele de bani se elibereză numai persoanei indreptățite care trebuie să prezinte actul de identitate în original.

Documente necesare

1. Actul de indentitate (original și copie) al solicitantului.

2. Copie a certificatului de deces – pentru cererea formulată de aparținătorii beneficiarilor decedați.

3. Documente justificative privind suportarea cheltuielilor de înmormântare – pentru cererea formulată de aparținătorii beneficiarilor decedați.

4. Declarație pe propria răspundere privind calitatea de aparținător – pentru cererea formulată de aparținătorii beneficiarilor decedați.

5. Formularul H6.

Facilități Transport

Beneficiarii acestor gratuități sunt:

1. Persoanele cu handicap grav și accentuat.

2. Însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora și însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora.

3. Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav.

Acestor facilități se grupează în următoarele categorii:

Facilități de transport urban cu finanțare de la bugetul local al sectorului 4

1. transport gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafață (legitimații RATB)

2. transport gratuit cu metroul (cartele magnetice)

3. acordarea cardurilor de parcare

Facilități de transport interurban cu finanțare de la bugetul de stat prin Direcția Generală pentru Persoanele cu Handicap din cadrul Ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale

1. Acordarea de bilete CFR

2. Acordarea de bilete auto

3. Acordarea rovinietei

Toate facilitățile la transport (excluzând rovinieta) se acordă pe loc la ghișeele Serviciului Prestații Sociale în baza cererii numai titularului dreptului care are asupra sa actul de identitate in original.

Persoanele care solicită acordarea facilitățolor de transport în comun trebuie să fie persoane deplasabile.

De asemenea, valabilitatea acestor documente este înscrisă în funție de valabilitatea (data) la care expiră Certificatul de încadrare în grad de handicap și/sau actul de identitate al persoanei cu handicap care atestă domiciliul în sectorul 4 al Municipiului București.

Documente necesare

1. Legitimație RATB : 1 poză tip buletin; formularul H1 sau H10 (pentru situația în care se solicită doar acordarea acestei facilități); actul de identitate în original.

2. Legitimație și bilete CFR sau Auto : 1 poză tip buletin; formularul H1 sau H10 (pentru situația în care se solicită doar acordarea acestei facilități); actul de identitate în original.

3. Card de parcare - 1 poză tip buletin; formularul H8; actul de identitate în original.

4. Legitimatie de transport cu metroul : actul de identitate în original al persoanei cu handicap și/sau al asistentului personal, curatelă/tutelă după cazși cartela/cartelele expirată/e.

5. Rovinieta - Copie act de identitate persoană cu handicap; Copie act de identitate asistenți personali/însoțitori/reprezentanți legali ai persoanelor cu handicap(după caz); Copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul; Copie certificat de handicap; Copie talon autoturism; Copie cartea de identitate a autoturismului; anexele 1, 2 , 3

Note privind acordarea facilităților legate de transport:

*În cazul decesului persoanei cu handicap se recuperează obligatoriu legitimația CFR/auto. Dacă persoana cu handicap a beneficiat de asisitent personal se recuperează și legitimația asistentului personal. Nu este obligatoriu să se recupereze biletele de călătorie întrucât acestea nu sunt valabile fără legitimație.

**În cazul transferului persoanei cu handicap, în negație se va specifica numărul de bilete CFR/auto de care a beneficiat aceasta de la DGASPC sector 4.

***În cazul persoanelor cu handicap și asistenților personali care au pierdut legitimațiile RATB, după declararea pierderii într-un cotidian, persoana de la ghișeu va prelua solicitarea de eliberare a unui duplicat de la acestea, solicitare însoțită de anunțul din ziar. Apoi va elibera o altă legitimație care are numărul legitimației pierdute și care are mențiunea DUPLICAT.

****Copiii care au vârsta sub 5 ani beneficiază de transport gratuit, deci nu li se eliberează legitimații de transport. În cazul în care se solicită însoțitor pentru copilul cu vârsta sub 5 ani care nu are angajat asistent personal, legitimația RATB și/sau CFR sau Auto se eliberează pe numele copilului și se bifează însoțitor. Atunci când este utilizată, legitimația nu este valabilă decât în prezența persoanei cu handicap.

Adeverințe

Serviciul Prestații Sociale pentru Persoane cu Handicap eliberează adeverințe persoanelor încadrate în grad de handicap, respectând prevederile legislației în vigoare.

Pentru Oficiu Poștal

Adeverințele pentru oficiile poștale se eliberează pentru membrii familiei, în cazul în care a survenit decesul persoanei cu dizabilități, sau unei persoane desemnată prin procură specială de persoana cu dizabilități pentru a-i ridica prestațiile sociale de la oficiul poștal pentru o anumită perioadă.

Persoana depune la ghișeul serviciului Prestații Sociale formularul H4, însoțit de actul de identitate.

a) Dacă adeverința este necesară solicitantului la Oficiul Poștal pentru a ridica drepturile banesti, iar titularul a decedat, acest formular va fi însoțit suplimentar de o copie a certificatului de deces, copii ale chitanțelor fiscale prilejuite de cheltuieli legate de înhumare, acte de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie cu titularul și o declarație pe propria răspundere că s-a ocupat de îngrijirea titularului decedat inclusiv de înhumarea acestuia.

b) Dacă adeverința este necesară solicitantului pentru a ridica drepturile bănești pentru un beneficiar de prestații sociale care se află într-o situație de natură să îl împiedice să își ridice personal aceste drepturi, forumlarul va fi însoțit de o procură notarială prin care titularul împuternicește persoana solicitantă să primească prestațiile sociale.

Termenul de eliberare al adeverinței nu trebuie șă depășească 24 de ore de la înregistrarea formularului în registrul serviciului.

Negații

Negațiile se eliberează pentru a confirma sau infirma existența unei persoane în evidența Serviciului Prestații Sociale pentru Persoanele cu Handicap. Aceste documente pot fi eliberate fie în cazul transferului unui dosar la un alt DGASPC din țară, fie pentru a-i servi solicitantului în alte scopuri.

Persoana depune la ghișeul Serviciului Prestații Sociale pentru Persoanele cu Handicap formularul H4, însoțit de actul de identitate. În cazul în care se solicită sistarea drepturilor pentru a se realiza transferul la un alt DGASPC, solicitantul va trebui să completeze și formularul H1 în care să bifeze sistarea drepturilor.

Termenul de eliberare al adeverinței nu trebuie șă depășească 48 de ore de la înregistrarea formularului în registrul serviciului.

Sediu: Șoseaua Olteniței nr. 252 - 254, bl. 151, parter, ghișeele 4 și 5 - Vezi harta

Telefon: 021.9441

E-mail: prestatiisociale@dgaspc4.ro