DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

      Serviciul Secretariat Comisie pentru Protecția Copilului funcționează în baza Hotărârii Guvernului României nr. 1437/02.09.2004, privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului, precum și a Legii nr. 272/2004 art. 104, privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

      Activitatea Serviciului Secretariat Comisie se desfășoară în strânsă interdependență cu cea a Comisiei pentru Protecția Copilului. Având în vedere că au loc săptămânal 4 ședințe ale Comisiei pentru Protecția Copilului sector 4, angajații din cadrul Serviciului Secretariat Comisie desfășoară activități cu caracter ciclic, săptămânal, cu termene stringente de soluționare a petițiilor înregistrate.

      Beneficiarii serviciilor oferite de către Serviciul Secretariat Comisie sunt copiii aflați în dificultate de pe raza sectorului 4.

 

            Comisia pentru Protecția Copilului :

 

    a) stabilește încadrarea copiilor cu dizabilități într-un grad de handicap;

    b) stabilește măsurile de protecție specială a copiilor, în condițiile legii;

    c) reevaluează periodic hotărârile privind măsurile de protecție, precum și încadrarea în grad de handicap, pe baza sesizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

    d) revocă sau înlocuiește măsura stabilită, în condițiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;

    e) soluționează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;

    f) soluționează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluționarea acestora nu este stabilită de lege în competența altor instituții;

    g) promovează drepturile copilului în toate activitățile pe care le întreprinde;

    h) informează părinții cu privire la consecințele plasamentului asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv drepturile și obligațiile pe care le au față de copil pe durata măsurii plasamentului;

    i) stabilește, în condițiile legii, cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea copilului pentru care s-a decis plasamentul.

    j) Comisia îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

 

Având în vedere specificul și obiectivele Comisiei pentru Protecția Copilului, Serviciului Secretariat Comisie Protecția Copilului are următoarele atribuții:

 

 

Principalele atribuții ale Serviciului Secretariat Comisie Protecția Copilului cu sediul în str. Șoldanului nr. 80A ( în incinta Centrului de Zi „Harap Alb”):

 •     Asigură serviciile administrative și de secretariat ale Comisiei pentru Protecția Copilului:
  • Primirea, verificarea specifică, înregistrarea și gestionarea dosarelor depuse pentru introducerea pe ordinea de zi a ședințelor Comisiei;
  • Întocmirea, înregistrarea și comunicarea convocărilor la comisie pentru persoanele implicate;
  • Pregătirea și asistența pentru desfășurarea ședințelor (întocmirea ordinei de zi, întocmirea minutelor, redactarea procesului verbal, suport informațional);
  • Redactarea și înregistrarea hotărârilor Comisiei, precum și a certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap;
  • Comunicarea hotărârilor către toate persoanele și instituțiile interesate în termenele prevăzute de lege;
  • Gestionarea evidențelor lucrărilor comisiei (registrele speciale);
  • Întocmirea actelor emise de comisie care nu necesită luarea unei hotărâri;
  • Gestionarea arhivei curente.
  • Asigură îndrumarea/informarea/consilierea persoanelor care se adresează Comisiei pentru Protecția Copilului sector 4, îndeplinind totodată atribuții de mediere/interfață;
  • Asigură întocmirea documentației necesare pentru demersurile de solicitare a avizelor favorabile către Comisiile care își desfășoară activitatea pe raza altor unități administrativ teritoriale și procedează la înregistrarea tuturor acestor solicitări, atât în formă scrisă (în registrul special) cât și în format electronic.
  • Realizează programarea evaluării complexe a solicitanților, conform acordului comun dintre Serviciul Secretariat Comisie și Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități.

Formularele necesare obținerii serviciilor:

 • Cerere reînnoire ori eliberare certificat încadrare în grad handicap - descarcă;