DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

 

SERVICII MANAGEMENT DE CAZ

      Serviciul Management de Caz a fost înființat cu scopul unei mai eficiente distribuiri a resurselor umane în condițiile păstrării intacte a condițiilor necesare îndeplinirii atribuțiilor avute anterior de 3 servicii. În plus, prin această schimbare se facilitează accesul managerilor de caz la baza de date CMTIS (Child Monitoring and Tracking Informațional System), utilizarea cu prioritate de către aceștia a informațiilor cu privire la serviciile existente la nivel local pentru rezolvarea promptă a problemelor beneficiarilor. Totodată este sprijinită monitorizarea și actualizarea permanentă a informațiilor despre copil și familie deținute la nivelul managementului de caz. Implementarea mai eficientă a managementului de caz se va realiza cu siguranță prin crearea unei baze de date unitare cu privire la copii și la familiile acestora.

Domeniu de competență:

·  evaluarea complexă și multidimensională a situației copilului, familiei sale/reprezentantului legal, precum și a persoanei adulte aflate în dificultate (persoane adulte/persoane vârstnice/ persoane cu handicap), care au solicitat protecție socială, în context sociofamilial, în vederea acordării serviciilor sociale adecvate nevoilor acestora;

·  întocmirea planului individualizat de asistență și îngrijire sau a planului serviciilor și intervențiilor;

·  alcătuirea echipelor multidisciplinare și, după caz, interinstituționale și organizarea întâlnirilor cu echipa, precum și a celor individuale cu profesioniștii implicați în rezolvarea cazului;

·  implicarea activă a copilului, a familiei sale/reprezentantului legal și a persoanei adulte aflată în dificultate și sprijinirea acestora în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz;

·  controlul asupra demarării serviciilor/activităților prevăzute în planul individualizat de protecție/planul de servicii/planul individualizat de asistență și îngrijire, după caz, precum și asupra serviciilor și intervențiilor realizate pentru copil, familie/reprezentant legal, persoane adulte aflate în dificultate;

·  verificarea modului de furnizare a serviciilor/activităților (ex. progrese obținute, atingerea obiectivelor, probleme apărute etc.) în limita de timp stabilită pentru fiecare serviciu/activitate;

·  asigurarea unei comunicări eficiente între toate părțile implicate în rezolvarea cazului.

·  centralizează și sintetizează informațiile primite, specifice domeniului de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;

·  colectează, centralizează, sintetizează și monitorizează date referitoare la copiii:

·         cu dizabilități, încadrați într-un grad de handicap și pentru cei care a fost eliberat un certificat de orientare școlară;

·         aflați în centrele pentru copii cu nevoi speciale;

·         aflați în centrele de plasament, centrele de zi de pe raza sectorului 4;

·         aflați în cadrul organismelor private autorizate care desfășoară activități în domeniul protecției copilului de pe raza sectorului 4;

·         aflați în dificultate ai căror părinți domiciliază pe raza sectorului 4;

·         cei pentru care Direcția Protecția Copilului furnizează servicii.

·  colectează, centralizează, sintetizează și monitorizează date referitoare la adulți:

·         cu dizabilități, încadrați într-un grad de handicap;

·         persoane singure;

·         persoane vârstnice;

·         persoane adulte/familii aflate în situații de dificultate;

·         persoane vârstnice instituționalizate.

·  sintetizează din baza de date CMTIS (Child Monitoring and Tracking Informațional System), existentă la nivel național, informațiile cu privire la copiii ce beneficiază de servicii oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;

·  creează și actualizează permanent baze de date pentru serviciile/centrele specializate în asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;

·  întocmește și actualizează evidența specialiștilor de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, care acordă servicii de specialitate, ori de câte ori apar modificări în structura de personal;

·  colaborează permanent cu departamentele de monitorizare/statistică  de la nivelul instituțiilor locale și centrale comunicându-le datele solicitate;

·  efectuează permanent investigații la cererea celorlaltor direcții de asistență socială și protecția copilului precum și a altor instituții abilitate și organisme private autorizate care desfașoară activități  în domeniul protecției copilului, colaborând în vederea îndeplinirii atribuțiilor potrivit legii;

·  monitorizează zilnic dispozițiile pentru managerii de caz;

·  comunică lunar Agentiei pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti si colegilor din cadrul Directiei Administrativ-Economic situația privind copiii aflați în centrele de plasament de pe raza sectorului 4;

- înaintează ?i prezintă cazuri către Secretariatul Comisiei de Selec?ie a Beneficiarilor Presta?iilor Financiare Excep?ionale în vederea acordării de presta?ii financiare excep?ionale, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.115/2015.

 

Categorii de beneficiari:

·         copiii separați temporar sau definitiv de părinții lor, urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii de protecție specială;

·         tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, de protecție specială;

·         familia/familia extinsă/familia substitutivă;

·         persoane adulte aflate în dificultate (persoane cu handicap/persoane vârstnice/persoane fără adăpost)

·         copiii ?i familii aflate în dificultate.

Servicii oferite:

·         Informare  și  îndrumare;

·         Asistență de specialitate și suport;

·         Consiliere socială;

·         Mediere de conflict și negociere;

·         Evaluare socio-familială;

·         Reprezentare în Comisia pentru Protecția Copilului Sector 4/instanță/Comisie de Selec?ie a Beneficiarilor Presta?iilor Financiare Excep?ionale;

·         raport lunar cu privire la situația la zi a copiilor pentru care s-a luat măsura plasamentului de urgență, a plasamentului sau a încredințării în vederea adopției la o familie/persoană (rude grd.IV, asistenți maternali profesioniști, familie/persoană adoptatoare, altă familie/persoană), s-a instituit tutela la o familie/persoană (rude grd.IV, familie/persoană adoptatoare, altă familie/persoană) și care au dreptul la plata alocației de întreținere, transmis către Agenția pentru Prestații Sociale a Municipiului București;

·         raport lunar cu privire la alocația de stat pentru copiii din serviciile rezidențiale, transmis către  Agenția pentru Prestații Sociale a Municipiului București;

·         raport  trimestrial privind situația minorilor asistați în unități de ocrotire socială fără carte de identitate, minori neînregistrați la starea civilă și persoane majore neînregistrate în evidența populației transmis către Serviciul Evidența Persoanelor din cadrul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor sector 4;

·         raport trimestrial cu privire la stadiul măsurilor întreprinse de DGASPC sector 64în ceea ce privește asistarea victimelor traficului de persoane, a prevenirii și/sau combaterii acestui fenomen;

·         statistici specifice activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4

Legislație:

·         Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilulului;

·         Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției;

·         Hotărârea nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului;

·         Hotărârea nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

·         Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată ulterior;

·         Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

·         Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale.

·         H.G.R. nr. 1438/2004 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi ;

·         Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

·         Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului ;

·         Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare;

·         H.G .268/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/ 2006;

·          Ordinul nr. 246/27.03.2006 privind aprobarea standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și pentru centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice;

·         Ordonanța Guvernamentală nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 233/2002;

·         Legea nr. 188/1999 – republicată privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările ulterioare;

·         Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarilui public.

Date de contact:

Adresa: Str. Sold. Enache Ion, nr.1A, sector 4, București
Tel:  021.9441;
Fax: 0372713885
Stația Aparatorii Patriei Linii: 125,202, Statia de metrou Aparatorii Patriei

E-mail: rezidential@dgaspc4.ro

Site: www.dgaspc4.ro

Șef serviciu - Diana Chitu