DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

Serviciul de evaluare complexă Copii 

 

Activități  desfășurate:

 • Planifică zilnic dosarele de evaluare sau reevaluare a gradului de handicap cu respectarea criteriilor de confidențialitate prin programări individuale la examinarea fiecărui cazîn parte;
 • Efectuează  expertiza fiecarui caz în conformitate cu legislația în vigoare. Evaluarea copiilor cu dizabilități se realizează la sediul Serviciului de Evaluare Complexă din str. Șoldanului nr.80A parter, în incinata Centrului de zi ,,Harap Alb”camerele  : 8,9,12;
 • Se deplaseaza in echipă completă  pentru evaluare/reevaluare la domiciliul copiilor cu handicap sever – nedeplasabili;
 • Întocmește  raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare într-o categorie de persoane  cu handicap, raport ce va fi înaintat Comisiei de Protecția Copilului în vederea eliberării/reînnoirii certificatelor de încadrare;
 • Elaborează planul personalizat de servicii și planul de recuperare al copilului cu handicap; evaluează îndeplinirea acestora în cadrul evaluărilor anuale;
 • Efectuează anchetele sociale pentru toate dosarele în lucru;
 • Răspunde la  solicitările celorlalte sectoare în vederea realizarii anchetelor sociale;
 • Consiliază, informează și îndrumă familia /reprezentanții legali ai copilului   elaborând  recomandări privind modalitățile de :
  • integrare socială și combaterea discriminării;
  • acces la cele mai utile forme de terapie și recuperare;
  • includere în sistemul de învățământ special ( grădinițe și școli speciale pentru hipoacuzici, nevăzători ,etc).
 • Colaborează și stabileste legături cu diferite unități școlare, centre de recuperare, clinici medicale, ONG-uri care activează în domeniul protecției persoanelor cu handicap;
 • Participă la cursuri de perfecționare, simpozioane, grupuri de lucru, manifestari culturale, competiții sportive organizatepentru copiii/persoanele cu dizabilități;

      Având în vedere modificarea criteriilor si metodologiei pentru evaluarea si încadrarea copiilor cu dizabilităti într-un grad de handicap, potrivit Ordinului nr.1985/1305/5805/2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS, respectiv Ordinului nr.1306/1883/2016 emis de MMFPSPV, MS, dorim să aducem la cunoștința familiilor care au copii cu handicap că odată cu reglementările legislative s-au modificat și formularele pentru încadrarea copiilor în grad de handicap.
      Noile formulare se pot descarca on-line sau de la serviciile Secretariat Comisie Protecția Copilului și Serviciul Evaluare Complexă situate în  Str. Șoldanului nr. 80A. Pentru cazurile copiilor cu dizabilități care au fost planificate în cursul lunii ianuarie 2017 sau urmează să se prezinte pentru eliberare/reînnoire certificate de încadrare în grad de handicap la Serviciul Evaluare Complexă și au completate vechile formulare, sunt rugați să refacă dosarul prin completare pe noile tipizate.
     Formularele care au suferit modificări sunt: Cererea-tip (Anexa 4), fișa de evaluare psihologică (Anexa 8), fișa medicală sintetică (Anexa 7), fișa psihopedagogică (înlocuind traseu educațional) (Anexa 9) și anexa anchetei sociale - factori de mediu (document nou introdus) (Anexa 6).
Certificatul medical tip A5 rămâne valabil.

 

ACTE NECESARE ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP   CONFORM   ORDINULUI Nr.1985/4.10.2016,     Nr.1305/17.11.2016, Nr.5805/23.11.2016, Publicate în Monitorul Oficial privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea si interventia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităti în grad de handicap, a orientării scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si în vederea abilitării si reabilitării copiilor cu dizabilităti si/sau cerinte educationale speciale

 

 

Pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap sau a accesului la servicii de abilitare și reabilitare, părinții/reprezentantul legal depun cu cel pu?in 90 zile înainte de expirarea certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, cerere pentru efectuarea anchetei sociale (și anexa factorii de mediu) la Serviciul Registratură din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4 din Str. Enache Ion nr. 1 A, (program: luni – joi 08.30 – 16.00; vineri 08.30 – 13.30).

După obținerea anchetei sociale și a factorilor de mediu dosarul cu șină conținând documentele enumerate mai jos, împreună cu o nouă cerere-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap se depune la Serviciul Registratură:

 

 • cerere-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap; - descarcă
 • copie a certificatului de naștere a copilului și a actului de identitate când este cazul;
 • copii ale actelor de identitate a părinților/reprezentantului legal;
 • copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;
 • adeverințe de venit (părinți);
 • copie a certificatului de căsătorie/divorț/deces al părinților;
 • copie livret de familie (cu excepția copiilor care beneficiază de o măsură de protecție);
 • fișa medicală sintetică, completată de medicul de familie; - descarcă
 • certificatul medical tip A5/A4 eliberat de o unitate abilitată de Direcția Sanitară a Municipiului București în care medicul specialist trebuie să precizeze  termenul de valabilitate ( conform legislației în vigoare )
 • copii ale documentelor medicale adiționale relevante pentru starea de sănătate a copilului (scrisori/referate medicale, bilete ieșire din spital, tratament și recuperare);
 • fișa de evaluare psihologică, atunci când se depune dosarul pentru prima dată și când este cazul, completată de un psiholog clinician; - descarcă
 • fișa psihopedagogică atunci când este cazul, completată de cadrul didactic (funcția de educator-puericultor/professor învățământ preșcolar/profesor învățământ primar/diriginte/consilier școlar/profesor itinerant și de sprijin); - descarcă
 • copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;
 • adeverință școlară;
 • copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare, (dacă este în școală specială, sau beneficiază de profesor  de sprijin/itinerant);

ATEN?IE

Pe cerere se trece obligatoriu telefonul în vedere contactării ?i se bifează ceea ce se solicită respectiv încadrare în grad de handicap sau acces la servicii de abilitare ?i reabilitare.

 

   Eliberarea certificatului de orientare școlară și profesională:

   Prin punerea în aplicare a art.50 alin (1) din Legea nr.1/2011-Legea Educației Naționale și a OMECTS nr.6552/13,12,2011 pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale special, evaluarea și orientarea profesională a copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale special se realizează de către Centrul Municipiului București de Asistență Educațională, cu sediul în str.Heliade între Vii, nr.36, Sector 2, tel 0314.053.115 – persoana de contact : Asistent social Simona Vladescu

 

  Serviciul Evaluare Complexă exercită atribuții conform:

         -  Ordinului nr.1985/1305/5805/2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS, respectiv Ordinului nr. 1306/1883/2016 emis de MMFPSPV, MS

-  Legea 448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități

-  Legea 257/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

-  Legea nr.1/2011 – Legea Educației Naționale

 Date de contact

Șef Serviciu – Psiholog Maxim Constantin

Adresa: Str. Soldanului nr.80 A , sector 4 (în incinta  Centrului de Zi ,,Harap Alb’')

Tel: 021.9441

e-mail : evaluarecomplexa@dgaspc4.ro

Programul de lucru cu publicul: 
Luni, Marți,  Miercuri , Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 -14.00.