DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

 

NOTIFICARE DE INFORMARE ȘI CONFIDENȚIALITATE

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

cu sediul în Șoseaua Olteniței nr.252-254, parter, sector 4, București

 

Începand cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date (în continuare "Regulamentul") care va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4 este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Unde vă stocăm datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în sisteme electronice și dosare arhivate, fiind colectate și prelucrate exclusiv pentru soluționarea cererilor dumneavoastră, precum și pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege ca beneficii de asistență socială, respectiv servicii sociale, pentru persoanele domiciliate pe raza sectorului 4. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal, se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul instituției în mod autorizat.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților, datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara instituției.

Care este scopul prelucrării datelor personale ?

Vă vom folosi datele cu caracter personal pentru a vă gestiona cererile depuse de către dumneavoastră, precum și dosarele constituite pentru acordarea diverselor drepturi de care beneficiați conform legii.

Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul:

a) verificării și stabilirii îndeplinirii sau neîndeplinirii condițiilor legale de eligibilitate pentru acordarea beneficiilor de asistența socială solicitate;

b) efectuării plăților beneficiilor de asistență socială realizată prin unități bancare, în conturi bancare sau, după caz, prin mandat poștal;

c) asigurării și gestionării bazelor de date ale DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4;

d) îndeplinirii altor atribuții legale ale DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4.

Cu ce instituții colaborăm pentru prelucrarea datelor tale personale?

Comunicăm aceste date către autorități publice, operatori, terți sau împuterniciți, astfel:

•             Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Muncipiului București;

•             Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurile sale teritoriale, respectiv agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă;

•             Agenția Națională de Administrare Fiscală;

•             Inspecția Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de muncă;

•             Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

•             Ministerul Sănătății;

•             Inspectoratele școlare;

•             Casa Națională de Sănătate și structurile sale teritoriale, respectiv casele județene de sănatate ;

•             Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități;

•             Autoritatea Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;

•             Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazei de date;

•             Inspectoratul General pentru Imigrări;

•             Compania Național㠄Poșta Român㔠– S.A;

•             Unități bancare;

•             Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului;

•            Furnizori privați de servicii sociale, acreditați în condițiile legii;

•             Alte instituții ale statului român care pot furniza informații necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4 și care rezultă din exercitarea atribuțiilor autorității publice.

Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări legale.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.

Dreptul la portabilitate: Instituția vă prelucrează datele cu caracter personal în baza acordului dumneavoastră, având dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabil automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis dumneavoastră.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul să solicitați oricând ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de instituție, cu excepția următoarelor situații:

* aveți o solicitare nerezolvată depusă la instituția noastră;

* aveți o solicitare pentru încetarea acordării unor drepturi;

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim de către instituție.

Instituția nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct: Instituția nu colectează și prelucrează date cu caracter personal în scop de marketing.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați instituției să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, instituția va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.

* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, instituția trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.

* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

* dacă instituția nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Dacă sunteți de părere că instituția vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, am desemnat un responsabil pentru protecția datelor personale care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție, în timpul programului de lucru, la adresa din Sold. Enache Ion, nr.1A, sector 4, București.

Responsabilul cu protecția datelor (DPO): Responsabilul de protecția datelor a fost desemnat pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa din Sold. Enache Ion, nr.1A, sector 4, București, e-mail: protecțiadatelor@dgaspc4.ro, menționând DPO în subiectul mesajului.

Actualizări ale Notificării de confidențialitate: S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate, de exemplu scopul pentru care folosim datele dvs. cu caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile dumneavoastră.

Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm?

Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

* informații de contact, cum ar fi numele, CNP, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon;

* informații despre situația dumneavoastră: socială, economică, medicala etc.

Pentru cât timp vă salvăm datele?

Vă vom păstra datele atât timp cât sunteți beneficiarul serviciilor noastre sau conform legislației în vigoare.

La nivelul DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4 a fost numit responsabilul cu protecția datelor personale.

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

Drepturile Persoanelor Vizate - descarcă

Ghid privind responsabilul cu Protecția Datelor - descarcă

Ghid privind dreptul la portabilitatea datelor - descarcă

Regulamentul nr. 679/27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal - descarcă