Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

 

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

campania 2018-2019

 

În sezonul rece 2018-2019, modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încalzirea locuintei, va fi reglementată de Ordonanța de Guvern 27/2013 - privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, ce modifică Ordonanța de Urgență 70/2011, precum și de Ordonanța de Urgență 93/2016 și Hotarârea de Guvern 559/2017.

Persoanele eligibile și interesate, pot depune dosarul, începând cu data de 17.10.2018.

Aici - găsiți detalii.

        

 

 


 

INFORMARE  

 

Stimați cetățeni,

Începând cu data de 13.08.2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 va opera următoarele modificări în activitatea cu publicul, după cum urmează:

- Serviciul Evaluare Complexă pentru Adulți (departamentul cu atribuții în evaluarea dosarelor persoanelor cu handicap în vederea eliberării certificatului de handicap) care funcționa în Str. Aleea Covasna, Nr. 2-4, se va muta în Șoseaua Olteniței, Nr. 252-254, Bl. 151, parter;

- Serviciul Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie (departamentul cu atribuții în acordarea ajutoarelor de urgență, de înmormântare și a ajutoarelor sociale) care funcționa în Șoseaua Olteniței, Nr. 252-254, Bl. 151, parter, se va muta în Str. Sld. Enache Ion, Nr. 1 A;

- Birou Alocații și Indemnizații (departamentul cu atribuții în preluarea și soluționarea dosarelor de alocații de stat, stimulene și indemnizații) care funcționa în Șoseaua Olteniței, Nr. 252-254, Bl. 151, parter, se va muta în Str. Sld. Enache Ion, Nr. 1 A;

- Serviciul Rezidențial și Îngrijire Persoane Vârstnice (departamentul cu atribuții în evaluarea dosarelor în vederea găzduirii persoanelor cu dizabilități în centre rezidențiale pentru adulți) care funcționa în Șos. Berceni, Nr. 12A, se va muta în Str. Sld. Enache Ion, Nr. 1 A;

- Centrul de Asistență și Suport pentru Integrare pe Piața Muncii (departamentul cu atribuții în acordarea de suport persoanelor cu dizabilități în vederea obținerii unui loc de muncă), care funcționa în Șos. Berceni, Nr. 12A, se va muta în Str. Sld. Enache Ion, Nr. 1 A, Et. 1;

 

 

 


  

INFORMARE 

 

 

            Consiliul Local sector 4, prin Hotărârea nr.16/31.01.2017 modificată prin  Hotărârea nr.124/31.05.2017, a aprobat Metodologia privind acordarea gratuității pentru plata contribuției în grădiniță pentru copii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri.

            De prevederile acestor Hotărâri pot beneficia părinții care au domiciliul legal pe sectorul 4, au copii care frecventează grădinițele de stat de pe raza sectorului 4, au venituri sub 1000 lei pe

membru de familie.

            Părinții care îndeplinesc aceste condiții pot depune la sediul DGASPC sector 4, din str. Soldat Enache Ion nr.1A, un dosar cu următoarele acte:

a) cerere, (descarcă model)

b) copie xerox certificat naștere copil,

c) copie xerox acte de identitate ale părinților,

d) copii xerox certificat de căsătorie, certificat de deces, hotărâre divorț, după caz,

e) adeverințe din care să reiasă venitul pentru fiecare membru al familiei,

f) adeverință medicală de la medicul de familie pentru copil,

g) adeverință de la Agenția de Ocupare a Forțelor de Munc㠖 în cazul persoanelor aflate în șomaj,

h)adeverință eliberată de Administrația financiară pentru persoanele fără venit,

i) declarație pe propria răspundere din care să reiasă obligația de a anunța în termen de 72 de ore orice situație de natură să modifice acordarea gratuității,

j) adeverință de la grădiniță din care să reiasă și valoarea taxei zilnice și data până la care trebuie achitată lunar,

k) alte acte care să certifice situația financiară, materială, locativă a familiei.

Informații suplimentare la telefon : 021.9441 și la sediul DGASPC sector 4 din str. Sold. Enache Ion nr. 1A, sector 4, zona Apărătorii Patriei, Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie, de luni până joi între orele 08:00 – 16:00 și vineri între orele 08:00 – 14:00.

 

 


 

INFORMARE

 

 

DGASPC Sector  4  continua și în anul școlar 2017-2018, activitatea de acordare a stimulentelor pentru participarea în învațamântul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, conform Legii nr. 248/2015 și HGR nr.16/2016.

Aceste stimulente sub forma de tichete sociale pentru gradinița se acorda copiilor înscriși la gradinița, domiciliați în sectorul 4 și proveniți din familii al caror venit nu depașește 284 lei/luna pe membru de familie, respectiv de doua ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoana singura, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile și completarile ulterioare.

Tichetele sociale pentru gradinița sunt în valoare de 50 lei/luna și se acorda în funcție de frecvența regulata a copiilor la gradinița.

Parinții pot depune cerere la sediul din str. Sold. Enache Ion nr. 1A, sector 4, zona Aparatorii Patriei, de luni pâna joi între orele 08:00 – 16:00 și vineri între orele 08:00 – 14:00.

            Cererea trebuie însoțita de urmatoarele documente:

-        certificat naștere copil,

-        acte de identitate ale parinților,

-        certificat de casatorie, de divorț, de deces, etc, dupa caz,

-    copie livret familie,

-    adeverința înscriere la gradinița,

-    adeverințe de venit pentru toți membrii familiei,

-    alte acte doveditoare privind situația familiei.

Informații suplimentare la telefon : 021.9441 și la sediul DGASPC sector 4 din str. Sold. Enache Ion nr. 1A, sector 4, zona Aparatorii Patriei, de luni pâna joi între orele 08:00 – 16:00 și vineri între orele 08:00 – 14:00.

 

 

 


 

 

Anunț

 

Începând cu data de 07.08.2017 DGASPC Sector 4 începe eliberarea cardurilor europene pentru dizabilitate. Cardurile însoțite de un ghid de utilizare vor fi ridicate de la sediul instituției noastre din Sos. Olteniței nr.252-254, bl.151, parter, Sector 4.

             Programul cu publicul este:

Luni – Miercuri: 8:30 - 16:30

      Joi:              8:30 - 18:30

    Vineri:           8:30 - 14:00

        Precizăm că se eliberează cardurile pentru cererile depuse în perioada 01 octombrie 2016 – 30 iunie 2017.       

 


INFORMARE

 

                Ordinul  nr. 1985/1305/5805/2016, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice, a modificat criteriile si metodologia pentru evaluarea si încadrarea copiilor cu dizabilitați într-un grad de handicap.

 

                Pentru obținerea primului certificat de încadrare în grad de handicap pentru copil, parinții care au domiciliul legal si în fapt în Sectorul 4, trebuie sa solicite în scris, inițial la Serviciul Registratura al Direcției Generale de Asistența Sociala si Protecția Copilului  Sector 4 din str. Sold. Enache Ion nr. 1A, efectuarea Anchetei sociale.

                La cererea de efectuare a anchetei sociale (model cerere) se vor anexa:

      -     copii xerox acte de indentitate,

      -     copii xerox acte de stare civila,

      -     acte doveditoare privind veniturile familiei,

      -     actele medicale ale copilului.

 

          Pentru completarea dosarului necesar reînnoirii certificatului copilului, parinții care au domiciliul legal si în fapt însectorul 4, trebuie sa solicite în scris inițial, la Serviciul Registratura al Directiei Generale de Asistența Sociala si Protecția Copilului  Sector 4 din str. Sold. Enache Ion nr. 1A, efectuarea Anchetei sociale cu 60 de zile înainte de expirarea actualului certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap. 

                La cererea de efectuare a anchetei sociale (model cerere) se vor anexa:

      -     copii xerox acte de identitate,

      -     copii xerox acte de stare civila,

      -     acte doveditoare privind veniturile familiei.

               Ancheta sociala  va fi efectuata în maxim 30 de zile de Responsabilii de Caz Prevenire din cadrul  Serviciului Prevenirea Separarii Copilului de Familie din Str. Sold. Enache Ion nr. 1A, etaj III, camera 13, în programul luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

 

                Raportul anchetei sociale va fi înmânat parintelui care îl va depune împreuna cu restul actelor la sediul DGASPC sector 4 din str. Soldanului nr.80A, et.1, cam.111.

 

                Parintii care au domiciliul legal în sectorul 4 dar locuiesc în fapt în alt sector/judet, trebuie sa solicite efectuarea Anchetei Sociale la autoritatile de la domiciliul respectiv.


Anunț

           În urma modificării criteriilor și metodologiei pentru evaluarea și încadrarea copiilor cu dizabilități într-un grad de handicap, potrivit Ordinului nr.1985/1305/5805/2016, respectiv Ordinului nr.1306/1883/2016, dorim să aducem la cunoștința familiilor care au copii cu handicap că odată cu reglementările legislative s-au modificat și formularele pentru încadrarea copiilor în grad de handicap.- detalii aici


Anunț

     D.G.A.S.P.C. Sector 4 anunță schimbarea metodologiei de acordare a gratuității la transportul urban cu metroul, pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.122/29.11.2016!!!

     D.G.A.S.P.C. Sector 4 informează beneficiarii de facilități, acordate în conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, că începând cu luna ianuarie 2017, se modifică Metodologia de acordare a gratuității la transportul urban cu metroul astfel:

     Gratuitatea va fi acordată prin decontarea “abonamentului lunar”, achiziționat de către persoana încadrată în grad de handicap grav sau accentuat, asistentul personal sau reprezentantul legal.

     În acest sens, pentru a beneficia de gratuitate la transportul urban cu metroul, persoanele îndreptățite vor achiziționa abonamentelul lunar pentru transportul urban cu metroul emis de către METROREX S.A. și îl vor înainta spre decontare la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 din Șos. Olteniței nr. 252-254, Bl. 151, parter, după expirarea perioadei de valabilitate a acestuia. Pentru cererile depuse spre decontare, înregistrate până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, plata se va face în luna următoare depunerii cererii, odată cu drepturile bănești cuvenite, prin modalitatea de plată aleasă.

      Decontul abonamentului lunar pentru transportul urban cu metroul se acordă în baza următoarelor documente:

 • Cererea persoanei îndreptățite;
 • Copie act de identitate;

 • Abonamentul lunar, după expirarea valabilității acestuia;

 • Model cerere tip; - descarcă

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, va asigura gratuitate la transportul urban cu metroul următoarelor categorii de beneficiari:

 • Persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat, cu domiciliu sau reședința pe raza sectorului 4;
 • Asistenții personali, angajați în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4;
 • Însoțitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav, numai în prezența accestora;
 • Însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezența acestora;
 • Însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat,numai în prezența acestora.

În cazul însoțitorilor persoanelor încadrate în grad de handicap, perioada de valabilitate a abonamentului prezentat la decont trebuie să coincidă cu cea a abonamentului persoanei încadrate în grad de handicap.

Nu se decontează transportul cu metroul:

a) persoanelor nedeplasabile;

b) persoanele care beneficiază de gratuitate în baza altor acte normative.

Atenție !!! Perioadele de valabilitate a cartelelor nu trebuie să se suprapună!!!

      Pentru informații suplimentare, persoanele interesate se pot adresa Serviciului Prestații Sociale pentru persoane cu Handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4, la adresa sus-menționată sau la următoarele nr. de telefon: 021.9441


Acordarea cardului european pentru dizabilitate

         Stimați cetățeni, Direcția Generală de Asistență Social și Protecția Copilului sector 4, informează persoanele cu dizabilități de pe raza sectorului 4 că, începând de astăzi, 20.10.2016, se vor putea depune cererile pentru obținerea cardului European pentru Dizabilitate.

         Detalii despre criteriile de eligibilitate găsiți aici...


Acordarea de ajutoare de urgență sub formă de tichete sociale,

 cu ocazia Sfintei Sărbători de Crăciun - Nașterea Domnului

 

          Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 informează că în perioada 15 septembrie – 30 octombrie 2016, la cele 3 sedii ale sale din Șos. Olteniței, Nr. 252-254, Str. Enache Ion, Nr. 1A și B-dul. Metalurgiei, Nr. 89 – Liceul „Miron Nicolescu”, se vor depune cereri pentru acordarea tichetelor sociale.

        Detalii despre criteriile de eligibilitate găsiți aici...


PROGRAMUL P.O.A.D. pentru perioada 2015-2016

            Stimați cetățeni,

Având în vedere prevederile H.G. nr 799/2014 privind implementarea Programului operațional pentru Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că începând cu data de 28.06.2016, ora 00.00 instituția noastră va demara procesul de distribuire al alimentelor provenite de la Uniunea Europeană. 

Criteriile de acordare a ajutoarelor sunt stabilite prin HG 627/2015, categoriile de beneficiari fiind următoarele:

 • șomerii care primesc indemnizație de șomaj până în 450 de lei sau șomerii fără indemnizație;
 • beneficiarii venitului minim garantat;
 • persoane (adulți sau minori) care dețin un certificat de încadrare în gradul de handicap grav sau accentuat;
 • persoanele a căror pensie sau beneficiare ale pensiei de urmaș, nu depășește plafonul de 450 de lei.

Beneficiarii aflați în evidențele D.G.A.S.P.C. Sector 4 vor atașa cererii tip, care se poate obține de la sediul instituției, BI/CI (original și copie) ale beneficiarului sau delegatului care-i ridică drepturile, acte doveditoare a venitului, adeverințe de venit pentru toți membrii adulți ai familiei și acte care atestă drepturile bănești ale copiilor (cupoane de alocații, burse, etc.) pentru luna anterioară depunerii cererii.

Fiecare dintre cei peste 11.000 de beneficiari ai acestui program din Sectorul 4 vor primi gratuit de la Uniunea Europeană câte două cutii conținând: 1kg de făină albă de grâu,  2 kg de mălai, 400 de grame de paste făinoase, 2 litri de ulei, 1kg de zahăr, 1 conservă de carne de vită a 300 de grame, 1 conservă de pateu de ficat de porc a 200 de grame, 1 kg de orez, 1 conservă de paste de tomate de 400 de grame și o pungă cu 500 de grame de fasole boabe.         

      Beneficiarii din categoriile de mai sus sunt așteptați să ridice pachetele cu alimente din Bulevardul Metalurgiei nr 89, sector 4 ( în incinta Colegiului Tehnic Miron Nicolescu) - Vezi Harta.

     Distribuirea pachetelor alimentare prin POAD se va desfășura între orele 08.00 - 18.00 de luni până vineri, iar sâmbătă, între orele 09.00 - 14.00. Programul de distribuire a fost suspendat pentru ziua de duminică.

Căi de acces:  Metrou - Stația Dimitrie Leonida

                                  RATB - Linia 125, Stația B-dul Metalurgiei

Relații suplimentare se pot obține apelând 021.9441 sau la e-mail cms@dgaspc4.ro.