DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP

 

 

CE TREBUIE SĂ STIU!

 

 

            Încadrarea în grad și tip de handicap se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

            Încadrarea sau respingerea încadrării în grad și tip de handicap se atestă prin certificat emis de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Sector 4.

            Încadrarea în grad de handicap se realizează doar dacă afecțiunile diagnosticate sunt prevăzute în criteriile medico-psihosociale aprobate prin Ordinul nr. 762/1992/2007, actualizat și modificat.

            Tipurile de handicap sunt: fizic (cod 1), somatic (2), auditiv (3), vizual (4), mental (5), neuropsihic (6), asociat (7), HIV/SIDA (8),  boli rare (9),  surdocecitate (10).

            Gradele de handicap sunt: ușor (IV), mediu (III), accentuat (II), grav (I) cu sau fără asistent personal.

            Pentru emiterea certificatului de încadrare sau neîncadrare în grad de handicap este obligatoriu să se realizeze evaluarea complexă a persoanei solicitante.

            Evaluarea complexă (adică: evaluare socială, medicală, psihologică, educațională, vocațională și a nivelului de integrare socială) reprezintă un proces prin care sunt estimate și recunoscute particularitățile de dezvoltare, integrare și incluziune socială a persoanei. Procesul presupune colectarea de informații cât mai complete și interpretarea acestora în scopul orientării asupra deciziei și intervenției.

            În baza Raportului de evaluare complexă întocmit de specialiștii Serviciul Evaluare Complexă pentru Adulți și a documentelor justificative aflate în dosarul dumneavoastră, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Sector 4 decide încadrarea sau respingerea încadrării în grad și tip de handicap.

 

 

CUM OBȚIN CERTIFICATUL?

 

 

 

1.         COMPLETEZ Cererea tip de evaluare complexă - descarcă.

 

2.         ACTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI SUNT:

  • Actul de identitate - în original și copie (trebuie să fie în termen de valabilitate și să aibă menționată adresa de domiciliu sau reședință pe raza Sectorului 4).

 

  • Documente medicale:

a) scrisoare medicală-tip – de la medicul de familie - descarcă - se întocmește potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 5 din H.G. nr. 430/2008 și determină locul în care se va realiza evaluarea complexă (la domiciliul persoanei solicitante sau la sediul instituției noastre). Este obligatorie pentru dosarele noi și pentru persoanele solicitante nedeplasabile;

b) referat sau certificat medical cu starea prezentă, de la medicul specialist, în funcție de afecțiuni, cu precizarea diagnosticului, stării prezente, tratamentului, posibilitatea de recuperare. Documentele privind starea persoanei trebuie să fie conforme (semnate și parafate vizibil, cu ștampila unității emitente, înregistrate și datate) și să conțină informații relevante pentru constatarea deficienței funcționale, severității, tipului și duratei estimate a acesteia, a dependenței, a limitării de activitate și a restricțiilor de participare.

c) alte documente, în funcție de afecțiuni: bilete externare spital, computer tomograf, RMN, analize, teste și examene specifice afecțiunilor.

d) în cazul persoanelor care solicită reevaluarea periodică, vor fi prezentate documentele solicitate de Comisia de Evaluare, conform Programului Individual de Reabilitare și Integrare Socială, anexă a certificatului.

 

  • Documente privind situația veniturilor, în funcție de situație:

a) adeverință de salariat de la angajator - pe anul în curs, în original – pentru persoanele salariate;

b) adeverință de la circa financiară - pe anul în curs, pentru cei care nu realizează venituri sau  realizează venituri de altă natură față de cele salariale;  

c) adeverință  - pentru persoanele care primesc beneficii sociale (ajutor social, șomaj, alocație pentru susținerea familiei, etc);

d) decizie de pensie și talon de pensie recent - în original și copie - pentru persoanele pensionate la limită de vârstă sau pensie urmaș;

e) decizie asupra capacitații de muncă și talon de pensie -  în original și copie - pentru persoanele beneficiare de pensie de invaliditate.

 

  • Alte documente:

a) dacă solicitantul se află într-un centru se va prezenta o adeverință în acest sens.

b) dacă persoana solicitantă are menționată pe actul de identitate și o altă adresă, pe lângă cea de pe raza sectorului 4, este necesară prezentarea unei adrese de negație din care să reiasă că nu figurează cu drepturi acordate în baza Legii nr. 448/2006, în evidențele sectorului/județului respectiv.

c)  dacă persoana solicitantă are domiciliul pe raza Sectorului 4, dar locuiește în fapt la o adresă pe raza altui județ sau sector este necesară prezentarea anchetei sociale realizată de autoritatea locală de care aparține adresa respectivă.

 

3.         Dosarele se depun la registratura instituției noastre din Șoseaua Olteniței, Nr. 252-254, Bl. 151, parter.

Cererea poate fi depusă de solicitant, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, organizația neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă.

 

PROGRAM DE PRELUARE ACTE:

 

LUNI:................8:30 - 13:00

MARȚI:.............8:30 - 13:00

MIERCURI:......8:30 - 13:00

JOI:...................8:30 - 18:00

VINERI: ...........8:30 - 11:00

 

 

DE REȚINUT!

 

            Încadrarea în grad de handicap diferă de încadrarea în grad de invaliditate și se realizează în condițiile Legii nr. 448/2006 și numai dacă afecțiunile diagnosticate sunt prevăzute în criteriile medico-psihosociale aprobate prin Ordinul nr. 762/1992/2007.

            Încadrarea în gradul de invaliditate se realizează de Comisia de Expertiză a Capacității de Muncă din cadrul Casei de Pensii și se stabilește potrivit dispozițiilor Legii nr. 263/2010.

            Instituția noastră are competența de a soluționa cererile solicitanților cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4. Dovada domiciliului sau reședinței se face cu actul de identitate, în original, valabil, prezentat în original.

            În cazul persoanelor care solicită reevaluarea, cererea se depune cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap.

            În cazul în care, din analiza dosarului se constată că nu există documentele necesare sau acestea nu sunt suficiente pentru realizarea evaluării complexe, se vor solicita și alte documente, analize, teste sau examene specifice afecțiunilor.

            În cazul refuzului furnizării datelor și informațiilor necesare, cererea nu poate fi soluționată.

 

 

Pentru alte informații:

Telefon: 021.9441

E-mail: secpha@dgaspc4.ro