DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

Pentru depunerea dosarului privind alocația de stat (200 lei/lună până la vârsta de 2 ani a copilului, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap; 84 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani si 18 ani; 200 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă  între 3 ani și 18 ani în cazul copilului cu handicap) sunt necesare următoarele acte:

·         actele de identitate ale părinților (mamă și tată copil);

·         certificat de naștere a copilului pentru care se solicită dreptul;

·         certificat de căsătorie/livret de familie (pentru persoanele necăsătorite);

·         certificatul si hotărârea copilului încadrat într-un grad de handicap;

·         extras de cont (BRD, BCR, CEC, B.Transilvania, etc.), pentru persoanele care solicită plata prin transfer bancar;

·         cerere tip de solicitare a acestui drept - descarcă.

Alocația se acordă  pănă la 18 ani, sau, dacă copilul a împlinit vârsta de 18 ani, până la terminarea studiilor liceale sau profesionale. Titularul dreptului la alocație este copilul însă dosarul se depune pe numele reprezentantului legal.

Reprezentantul legal al copilului poate fi: tutore, curator, părinții naturali ai copilului, asistentul maternal profesionist. În caz de divorț alocația se plătește părintelui la care s-a stabilit, prin hotărâre judecătorească, domiciliul copilului, căruia i s-a încredințat spre creștere și educare.

Plata alocației se face  începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul. Pentru copiii aflați în plasament, pentru cei cărora li s-a instituit tutela sau curatela, pentru copiii incredințați în vederea adopției sau adoptați, stabilirea dreptului se face cu luna următoare în care a fost emis actul de referință.

Plata alocației de stat se suspendă în situația în care se schimbă reprezentantul legal al copilului. Plata alocației de stat se suspendă dacă,  pe o perioadă de trei luni consecutive, reprezentantul legal sau tânărul nu a încasat drepturile.

Reluarea în plata se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului care se înregistreaza la direcția teritorială (Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București).

Plata alocației de stat încetează dacă a survenit decesul copilului sau după caz al tânărului.

 

Dreptul reprezentând alocația de stat se cuvine și se plătește conform Legii 61/1993, cu modificările și completările ulterioare, iar termenul de depunere a dosarului este de 12 luni de la data nașterii copilului. Plata dreptului se va face retroactiv.

Menționăm ca plata acestui drept se face de către Agenția pentru Plați și Inspecție Socială a Municipiului București cu sediul în str.Ion Câmpineanu nr.20, sector 1.

În situația în care, după stabilirea dreptului la alocație de stat pentru copii, reprezentantul legal sau tânărul optează pentru o altă formă de plată, acesta comunică în scris direcției teritoriale (Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București).

 Documentele pe baza cărora se institue dreptul, se prezintă în copie xerox și original, însoțite de un dosar cu șină. Dosarul se depune și se înregistrează la sediul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului din Str. Soldat Enache Ion nr.1A, etaj 1, Sector 4, București - Vezi Harta