DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

 

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINțEI

campania 2018-2019

   În sezonul rece 2018-2019, modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încalzirea locuinței, va fi reglementata de Ordonanța de Guvern 27/2013 - privind masurile de protecție sociala în perioada sezonului rece, ce modifica Ordonanța de Urgența 70/2011, precum și de Ordonanța de Urgența 93/2016 și Hotarârea de Guvern 559/2017.           

 Conform noii legislații aplicabile în acordarea ajutoarelor pentru încalzirea locuinței, începând cu sezonul rece 2018-2019, un beneficiar este eligibi, daca întrunește cumulativ urmatoarele condiții::

 

   Crititerii de eligibilitate:

1.  Beneficiaza de ajutoare pentru încalzirea locuintei familiile ori persoanele singure, cetateni români, precum si cetateni straini ori apatrizi, carora li s-a acordat, în conditiile legii, o forma de protectie si au domiciliul sau, dupa caz, resedinta în România, stabilita în conditiile legislatiei române, care nu îsi pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor legate de încalzirea locuintei si ale caror venituri sunt situate în limitele prevazute de lege;

2.  Ajutorul pentru încalzirea locuintei se acorda familiilor, respectiv persoanelor singure, care se încadreaza la punctul precedent, numai pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora;  

3.  Este definit ca:

- persoana singura: persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla în întretinerea parintilor, precum si persoana cu vârsta cuprinsa între 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;

- familie: sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca între acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc împreuna , sunt înscrise în cartea de imobil si sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întretinere a locuintei.

4.  Nu detine bunuri mobile/imobile sau terenuri, asa cum sunt prezentate ele în lista de excluderi ? vezi lista;

5.  Foloseste ca modalitate de încalzire

Ą         Energie termica din sistemul centralizat;

Ą         Gaze naturale;

Ą         Energie electrica

Ą         Lemne, carbuni si combustibili petrolieri.

 

Cuantumurile ajutoarelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, precum si nivelul veniturilor se raporteaza la indicatorul social de referinta, denumit în continuare ISR, cu respectarea prevederilor art. 14 (1) - (4) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011.

 

Nivelele de venituri și cuantumurile ajutoarelor acordate de la bugetul de stat exprimate în lei:

Limite venituri

Compensare lunară energie termică

Cuantum lunar ajutor gaze naturale

Cuantum lunar ajutor energie electrică

Cuantum lunar ajutor lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

lei

familii

persoane singure

lei

lei

lei

până la 155

90%

100%

262

240

54

155,1 - 210

80%

90%

190

216

48

210,1 - 260

70%

80%

150

192

44

260,1 - 310

60%

70%

120

168

39

310,1 - 355

50%

60%

90

144

34

355,1 - 425

40%

50%

70

120

30

425,1 - 480

30%

40%

45

96

26

480,1 - 540

20%

30%

35

72

20

540,1 - 615

10%

20%

20

48

16

615,1 - 786

5%

15%

 

 

 

 

 

786,1 - 1082

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pentru familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (2) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, compensarea procentuală se acordă în proportie de 100%.

  

   Ajutorul pentru gaze naturale se acordă în cuantumurile prevazute mai sus, dar nu mai mult decât contravaloarea cantitatii de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece.

 

   Ajutorul pentru energie electrică se acordă în cuantumurile prevăzute mai sus, dar nu mai mult decât contravaloarea cantității de energie electrică, inclusiv taxele aferente, consumată în perioada sezonului rece.

   Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, precum și consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condițiile contractului.

 

 

     Pentru familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 58 de lei.

 

 

     Modalitatea de acordare:

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pe baza următoarelor documente:

1.     Cerere și declarație pe proprie răspundere, însoțită de documentele doveditoare (Anexa 1)

2.     În situația în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primește ajutor social potrivit prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și/sau alocație pentru susținerea familiei, potrivit prevederilor Legii nr 277/2010, republicată, și completările ulterioare, și solicită subvenția pentru încălzirea locuinței, acesta completează formularul de cerere prevăzut la Anexa 1a la normele metodologice aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificările și completările ulerioare. (Anexa 1A)

3. Documente de identitate titular și membrii (B.I., C.I., C.I.P., P, P.S.T., P.S.P., D.I.);

4. Acte doveditoare privind componența familiei:

- Copie act de identitate solicitant și ale tuturor membrilor familiei care au vârsta peste 14 ani (B.I., C.I., C.I.P.);

- Copie certificate de naștere ale copiilor pâna în 14 ani;

- Copie certificat de căsătorie;

- Hotărâre de divorț/act notarial - dacă este cazul.

- Declarație pe propria răspundere că persoanele sunt despărțite în fapt - dacă este cazul.

- Certificat de deces - dacă este cazul .

- Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredințare a copilului sau încuviințare a adopției, hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului privind măsura de plasament familial al minorului, Decizia Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgență/Hotărârea judecătorescă de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii și dacă este cazul.

- Alte acte doveditoare privind componența familiei, după caz;

5. Acte doveditoare privind locuința:

 

- Contract de vânzare-cumpărare;

- Contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau cu clauză de habitație;

- Contract de închiriere;

- Contract comodat;

- Certificat de moștenitor/act succesiune;

- Împuternicire notarială întocmită de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani;

- Titularii trebuie să facă dovada legală a gospodăririi separate (factură de curent electric, factură de gaze, factură de apă) în situația în care la o adresă locuiesc mai multe familii;

- Adeverință de la Asociația de Proprietari/Locatari din care să rezulte numele, prenumele, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului și care figurează la cotele de întreținere; codul radet; adresa de e-mail a asociației (potrivit Art 19 (6) din OUG 70/2011 "În termenul prevăzut la alin. (5), (5 zile), primarii vor transmite furnizorilor, asociațiilor de proprietari/locatari, precum și agențiilor teritoriale situația privind modificările prevazute la alin. (3) sau, dupa caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât si în format electronic, să fie specificată, atât adresa de corespondență electronica (e-mail) cât și cea poștală;

- Pentru persoanele membre în cererea/declarație pe propria răspundere care au domiciliul pe raza altui sector al Municipiului București sau pe raza altei localități, sunt necesare urmatoarele documente: adeverință/negație din localitatea de domiciliu că nu beneficiează de ajutor pentru încălzirea locuinței, certificat de atestare fiscală din localitatea de domiciliu.

- Alte documente, după caz.

 

6. Acte doveditoare privind veniturile:

 

- Adeverința de salariat pentru toți membrii familiei, din care să reiasă venitul net obținut în luna anterioară depunerii cererii, valoarea bonurilor de masă sau mențiunea că nu se primesc bonuri, prime, indemnizații de hrană etc.

- Copii taloane pensie (pentru toate tipurile de pensie)/adeverință de la Casa de Pensii din luna anterioară depunerii cererii;

- Adeverință eliberată de Casa de Pensii Sector 4 din care să reiasă dacă figurează cu dosar de pensie, dacă este cazul;

- Copie talon de plată a indemnizației de șomaj și/sau venitul lunar de completare a șomajului;

- Copii talon alocație de stat, plasament sau alte indemnizații, din luna anterioară depunerii cererii;

- Copii taloane indemnizație handicap/buget complementar sau orice alte indemnizații acordate conform legii - din luna anterioară depunerii cererii;

           Venituri realizate din arendare, dobânzi bancare, înstrăinare de bunuri etc., dacă este cazul; (în funcție de veniturile obținute, vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deține un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei).

           Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salariu sau din alte activitați, au obligația de a prezenta o adeverință care să ateste că sunt înregistrate în evidență agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a Municipiului București.

 

                      

7. Alte documente doveditoare:

- Factura energie termică, gaze naturale, energie electrică - după caz;

- Persoanele care dețin autoturisme - copie carte autoturism /talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricație al autoturismului);

- Pentru persoanele care solicită ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, contract de debranșare energie termică/gaze naturale sau adeverință eliberată de către administrația blocului, în care să se specifice că încălzirea locuinței se face cu energie electrică;

- Orice alte documente solicitate, după caz. 

 Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonul rece, după urmatoarele reguli:

a)  începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b)  începând cu luna urmatoare pentru cei care au depus documentele după data prevazută la lit. a);

c)  începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

 

    Atenție!!!

 

 Nu vor fi acceptate decât acele dosare care întrunesc cumulativ elementele de mai sus;

 

Potrivit reglementărilor în vigoare, aveți obligația ca orice modificare intervenită în componența familiei ori în veniturile acesteia, să o comunicați, în termen de maxim 5 zile de la modificare, prin completarea unei noi cereri, instituției noastre;

Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările;

Vă specificăm că, în baza Ordonanței 27/2013, ce modifică OUG 70/2011, autoritățile publice locale au posibilitatea de a efectua anchete sociale, atât la sesizare cât și din oficiu. În cazul în care se vor constata discrepanțe între valorile declarate și cele constatate se va proceda la anularea ajutorului și recuperarea pe cale legală a prejudiciului constatat. La efectuarea anchetei, beneficiarul ajutorului este obligat să prezinte documente relevante, în justificarea informațiilor declarate în cererea si declarația pe proprie raspundere.

         Baza legislativĂ

      -Instrucțiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 920/2011, cu modificarile și completările ulterioare

    -Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

    -H.G.R. nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

   -H.G.R. nr.1/06.01.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țara garantat în plată.

   -OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de  asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016

   -H.G.R. nr.559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice de Aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 227/2010 privind alocația pentru susținerea familei, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 38/2011, și a Normelor Metodologice de Aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011.

 

Beneficiarii eligibili, au optiunea să își vizualizeze și listeze dispozițiile online, prin intermediul site-ului nostru, accesând secțiunea "Consultare dosar online" si înregistrându-se în sistem. 

Programul de lucru cu publicul: Luni - Miercuri între orele 08:30 - 16:00; Joi - 08:30 - 18:00; Vineri - 08:30 - 13:30.

Pe baza documentelor de mai sus, completate la toate rubricile si complete, beneficiarii sunt asteptați, personal sau prin intermediul asociațiilor de proprietari/locatari, să depună dosarele la punctul de lucru al instițutiei din B-dul Metalurgiei, nr. 89, Sector 4, București, în incinta Grupului școlar "Miron Nicolescu" - Vezi Harta.

 

 

Căi de acces: Metrou - Stația Dimitrie Leonida

RATB - Linia 125, Stația B-dul Metalurgiei

 

Relații suplimentare se pot obține apelând 021.9441 sau la e-mail cms@dgaspc4.ro.